Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

CSR i Ungarn

Norge har en begrenset samhandel med Ungarn. Handelsbalansen er i ungarsk favør (import til Norge 2 513 mill NOK, eksport fra Norge 896 million NOK i 2015).

Begge land har ønske om større samhandel og investeringer. Det er imidlertid få nyetableringer av norske selskaper. Svak tilgang på arbeidskraft med adekvate språkkunnskaper, korrupsjonsproblemer, uforutsigbare rammevilkår og svak rettssikkerhet er blant forklaringsfaktorene for den lave interessen mange land – herunder Norge – har for næringssamarbeid med Ungarn. Statens Pensjonsfond Utland - SPU - har investeringer i Ungarn.

Ambassaden har engasjert seg i kampen for å redusere korrupsjon og for å fremme CSR i næringslivet, bl.a. i samarbeid med Telenor og Transparency International. TIs antikorrupsjonsarbeid støttes også gjennom EØS-midlene.

Norske firmaer: Sammenlignet med øvrige nordiske land er Norge beskjedent representert når det gjelder bedriftsetableringer og investeringer i Ungarn. Unntaket er Telenor som etablerte seg i Ungarn i 2000. I dag har Telenor en markedsandel på om lag 31 prosent og er Ungarns nest største mobiltelefonselskap, samt fjerde største utenlandsinvestor. Selskapet inngikk en «strategisk partnerskapsavtale» med den ungarske regjeringen i oktober 2013.

For øvrig er omlag 50 norske firmaer representert i Ungarn (datterselskap eller lokal partner/agent), de fleste små- og mellomstore bedrifter med omlag 1-3 ansatte. Ved siden av Telenor er bl.a. Sapa (Orkla), Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive og DNV GL godt etablerte på det ungarske markedet. 

Rammebetingelser og bakgrunnsinfo

Ungarn er medlem av EU og OECD, men det er i økende grad bekymringer knyttet til kontroll, åpenhet og korrupsjon i markedet.

Verdensbanken gir detaljerte vurderinger av rammebetingelser for næringsvirksomhet i en rekke land og publiserer omfattende Doing Business Reports, som belyser vanskelighetsgraden av å etablere og drive små- til mellomstore bedrifter. Av 189 land har Ungarn rykket opp fra 54. plass i 2013 til 42. plass i 2016 når det gjelder det generelle klimaet for å drive næringsvirksomhet, etter å ha falt på rangeringen fra 2008 til 2013. Til sammenligning ble Bulgaria i 2016 rangert som nummer 38, Polen som 25, Romania 37, Slovakia som 29 og Kroatia kom på 40. plass. Rapporten er tilgjengelig her:
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 og landspesifikk profil her: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hungary/

USA har en særlig kritisk og interessant guide - Country Commercial Guide på adressen www.export.gov - med oppdatert informasjon om investeringsklima og andre ting vedr. Ungarn, inkl. politisk og økonomisk bakgrunnsinfo. Artikkelen om korrupsjon finnes her: https://www.export.gov/article?id=Hungary-Corruption

Investeringsbetingelser
Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA) tilbyr individuelle tjenester til utenlandske investorer (særskilt rettet mot små- og mellomstore bedrifter).
http://hipa.hu/

Ungarsk handels- og industrikammer (MKIK) har som formål å bidra til økonomisk utvikling, være pådriver for å sikre næringstransaksjoner og rettferdige markedsaktiviteter, fremme interesser og samarbeid mellom ungarske medlemmer og handelskamre i utlandet: http://www.mkik.hu/en

I november 2016 ble det etablert et Ungarsk-norsk handelskammer i Oslo. Denne organisasjonen er nå i oppstartfasen, også mht. registrering.

Det svenske handelskammeret i Ungarn har nyttig informasjon også for øvrig næringsliv: http://www.swedishchamber.hu/

De store internasjonale konsulentbedriftene er vel etablert i Ungarn. De gir råd og yter konsulenttjenester på en rekke felt som har med CSR, investeringer og næringsvirksomhet å gjøre:
• EY:  http://www.ey.com/HU/hu/Home
• KMPG: http://www.kpmg.hu/index.thtml/en/
• Deloitte: http://www.deloitte.com/view/en_HU/hu/index.htm
• PricewaterhouseCoopers: http://www.pwc.com/hu/en/index.jhtml

Ambassaden i Budapest og Innovasjon Norge
Innovasjon Norges (IN) Budapest-kontor ble lagt ned i 2010. Ambassaden samarbeider med INs lokale representant (frittstående konsulent), som gjennom Innovasjon Norges regionkontor i Warszawa står til rådighet i spørsmål knyttet til internasjonalisering av norske bedrifter (først og fremst SMBer), markedsanalyser, assistanse til etablering av datterselskap/representasjon i Ungarn, partnersøk, osv. INs frittstående konsulent har også en egen hjemmeside og påtar seg individuelle oppdrag uten krav til oppkopling mot IN: http://www.in-business.hu/

Ambassaden kan i nødvendig utstrekning bistå norske bedrifter med myndighetskontakt, bakgrunnsinformasjon eller ved andre behov. Det er etablert et såkalt Team Norway i Ungarn (tidl. NPR-rådet).

Korrupsjon
Ungarn er medlem av EU og tilsluttet EUs lovverk for åpenhet i bedriftslivet og tiltak mot korrupsjon og økonomiske misligheter, inkl. i offentlig anskaffelse. I tillegg er Ungarn tilsluttet bl.a.:

• FN-konvensjonen mot korrupsjon (Lov nr. CXXXIV.2005).
• OECD Bribery Convention (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions);
• Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption (Lov nr. XLIX. /2002);
• Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption (Lov nr. L./2004). /2002).

Korrupsjon og uregelmessigheter i offentlige anskaffelsesprosesser regnes fortsatt for å være en stor utfordring i Ungarn, se bl.a. USAs rapport referert ovenfor. Utviklingen ser ikke ut til å gå i riktig retning. Landet har gått fra å være rangert på 46. plass (score: 55) av 177 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI) for 2012 til en 50. plass (score: 51) i 2015. Siden 2008 har landet gradvis falt fra 39.plass. Det virker ikke som at anti-korrupsjon og åpenhet er viktige innsatsområder for den sittende regjeringen, selv om man retorisk mener det.

Ambassaden samarbeider bl.a. med Transparancy International Hungary når det gjelder anti-korrupsjonsarbeid. TI har gjennomført omfattende studier av Ungarn, inkl. i 2011 en National Integrity Study. På tross av at mye har endret seg, så er nok hovedtendensene de samme. Rapporten ble offentliggjort i mars 2012, og kan lastes ned fra organisasjonens nettsider: http://www.transparency.hu/National_Integrity_Study TIs seneste data om Ungarn er her: http://www.transparency.org/country/#HUN_DataResearch

Korrupsjonssenteret på Corvinus Universitetet i Budapest driver forskning og aktiviteter som fremmer henholdsvis anti-korrupsjon og åpenhet, samt samfunnsansvar generelt.

Ambassaden har sammen med de øvrige nordiske ambassadene i Budapest stor oppmerksomhet rettet mot dette området, bl.a. i møter i Nordic Business Forum som det registrerte nordiske næringslivet her jevnlig inviteres til.

Arbeidslivsforhold
Relevant ungarsk lovgivning når det gjelder arbeidslivsforhold skiller seg ikke vesentlig fra andre vesteuropeiske land. Ungarn er medlem av EU, med de standarder og gjennomføringskrav som følger av dette. Siden 1922 har Ungarn ratifisert 73 ILO-konvensjoner, hvorav 51 nå er i kraft: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102679

ILO har et regionkontor i Budapest. De kan bistå med informasjon og rådgivning om arbeidslivsrelaterte forhold i Ungarn. Se her: http://www.ilo.org/budapest/lang--en/index.htm

Den ungarske arbeidsloven garanterer rettigheter som er vanlige i EU, deriblant permisjon, fridager, minimumsalder for ansettelse, forbud mot diskriminering, osv. Den nasjonale minimumslønnen tilsvarer ca. 2850 NOK i måneden for ufaglært arbeid uten videregående utdanning. For yrker med krav til videregående utdanning tilsvarer den ca. 3300 NOK. Det er et problem at en stor del av de sysselsatte, særlig i privat sektor, er oppgitt til skattemyndighetene med minimumslønn med henvisning til formell kontrakt.  Det er imidlertid utbredt at sysselsatte i tillegg til minimumslønn kan få utbetalt en del av lønnen sin svart. 

Rettigheter til arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner garanteres ved lov. Forhandlinger mellom de to partene, samt regjeringen, er viktige for alle spørsmål knyttet til arbeidslivsforhold (kollektive avtaler, lønn, arbeidsvilkår, regler for nedleggelse osv.). Imidlertid har arbeidstakernes landsdekkende organisasjoner mistet mye av sin innflytelse pga få medlemmer.    

Det ansvarlige departementet for dette området er Ministeriet for nasjonal økonomi (med egen statssekretær for arbeid og sysselsetting), som overvåker Nasjonalt inspektorat for arbeid (NMH), og et underliggende direktorat for Arbeid og arbeidssikkerhet.  http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=123&set_lang=123.

Miljø
Ungarsk miljølovgivning er tilpasset EUs regler og direktiver. Ti regionale inspektorater kan utstede tillatelser, gi ekspertuttalelser på myndighetsnivå, samt ilegge bøter og straff: http://www.kvvm.hu/index.php?lang=2  

Ungarn hadde tidligere et eget ombud for saker knyttet til miljø og bærekraftig utvikling. F.o.m. 1. januar 2012 ble endringer i ombudsmannssystemet iverksatt og det er nå kun ett ombud hvor såkalte ”rights of future generations” er ett av arbeidsområdene, ivaretatt av en viseombudsmann. http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/

Regional Environmental Centre (REC) med hovedkvarter i Szentendre, er en internasjonal organisasjon som Norge er medlem av REC kan gi informasjon om miljøspørsmål til interesserte norske aktører (www.rec.org). 

Telenor har en sterk miljøprofil og bør ev. kunne konsulteres om løsninger på dette området (www.telenor.hu). Central Hungarian Innovation Centre har et kompetansesenter for fornybar energi med god kjennskap til miljølovgivning og myndighetenes krav til bedrifter (herunder nødvendige tillatelser). De kan bistå med informasjon til norske selskaper. (http://www.chic.hu/index.php?lang=en)

Bedrifters arbeid med samfunnsansvar i Ungarn
CSR Europe har avdeling og partnere i Ungarn http://www.csreurope.org/. KÖVET Association for Sustainable Economies er med i CSR Europe og har bl.a. norske lokale medlemmer. Startinformasjon her: http://www.kovet.hu/en/about-us

Business Council for Sustainable Development in Hungary (BSCD) fungerer som ungarsk medlem av World Business Council for Sustainable Development. Hovedformålet er å tilby assistanse for medlemmene og andre stakeholdere i Ungarn i å sette bærekraftig utvikling og CSR ut i praksis, og samtidig fungere som et faglig forum for bedriftsledere og eksperter. (http://www.bcsdh.hu/index.php?page=2&l=1)

MTD Rådgiverfelleskap ble dannet i 2008 og er et nettverk av rådgivere og firmaer med virksomhet knyttet til samfunnsansvar. De er i stand til å gi konsulenttjenester, arrangere kurs og seminarer. http://mtdtanacsado.hu/en/