Utviklingspolitikk og humanitær innsats

800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. 70 millioner mennesker er på flukt. Norge tar globalt ansvar for å hjelpe mennesker i nød, bidra til langsiktig utvikling og fremme en mer rettferdig verden.

Foto: Ken Opprann/Norad

Verden har gjort store fremskritt på mange områder. Tusenårsmålet om å halvere andelen ekstremt fattige i verden innen 2015 ble nådd. Aldri før har så mange mennesker hatt så gode levekår. Aldri før har så mange hatt tilgang til skole og helsetjenester. Men gapet mellom de som lever i velstand og de som lever i fattigdom blir stadig større, og stadig flere har behov for beskyttelse og humanitær hjelp. Klimaendringer og smittsomme sykdommer rammer mennesker på tvers av landegrenser og migrasjonsutfordringene øker.

Norges utviklingspolitikk tar utgangspunkt i de globale bærekraftsmålene, som alle FNs medlemsland ble enige om i 2015. De 17 bærekraftsmålene er et globalt rammeverk for hvordan en skal oppnå bærekraftig utvikling, fred og en mer rettferdig verden innen 2030.

Følgende fem områder prioriteres i utviklingspolitikken:

 • Utdanning
 • Helse
 • Klima, miljø og hav
 • Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
 • Humanitær bistand

Hensynet til menneskerettighetene, likestilling, klima og miljø, og anti-korrupsjon er gjennomgående i Norges utviklingspolitikk

Humanitær hjelp og langsiktig utviklingssamarbeid må spille sammen. Ved å rette innsatsen mot de mest sårbare gruppene, og jobbe forebyggende, har vi større sjanse for å lykkes. Da bidrar vi også til å redusere framtidige humanitære behov.

Utviklingspolitikk omfatter mye mer enn bistand. Vel så viktig er handel, investeringer, samarbeid innen teknologi, forskning og kultur, og arbeid for å styrke den internasjonale rettsorden. Derfor inngår dette som nødvendige deler i vår satsing.

 

Norges mål:

Norge ønsker i bidra til

 • å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030
 • å sikre godt styresett og menneskerettigheter for alle innen 2030
 • å gjennomføre bærekraftsmålene med utgangspunkt i menneskerettighetene
 • å redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet i humanitære kriser
 • varig utvikling og gjøre mottakerne uavhengige av bistand
1@2x.png

Støtte til næringsutvikling

De neste ti årene vil én milliard unge ta steget ut i arbeidslivet. I utviklingsland står privat sektor for 9 av 10 arbeidsplasser. Derfor er støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand, blant annet gjennom Norfund.

skolesekk@2x.png

Utdanning til barn på flukt

59 millioner barn og 65 millioner ungdommer har ikke muligheten til å gå på skole. En stor del av Norges innsats rettes mot barn og unge som er på flukt eller bor i konfliktområder.

havPlast@2x.png

Hav og marin forsøpling

Hele 80-90 prosent av plasten i havet kommer fra land. Norge opprettet i 2018 et eget fond for å kunne bidra til å bygge opp søppelsystemer i utviklingsland, øke kunnskapen om marin forsøpling og legge til rette for effektiv opprydning.

Norges innsats

 • bidrar til gode koblinger mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling
 • bruker bistand til å utløse private investeringer og skape jobber
 • styrker humanitær bistand og langsiktig utviklingsarbeid i sårbare områder
 • bidrar til å styrke jenters og kvinners rettigheter
 • satser på jenters utdanning, utdanning i krise og konflikt og kvalitet i utdanningen
 • leder an i arbeidet for å redusere barne- og mødredødelighet, og å stoppe spredning av hiv og aids, tuberkulose, malaria og andre smittsomme sykdommer
 • er en aktiv pådriver for mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp globalt
 • investerer i fornybar energi som bidrar til å redusere de globale klimautslippene
 • bidrar årlig med rundt 1 prosent av brutto nasjonalprodukt til utvikling og humanitær innsats.
Money

Bekjempelse av kapitalflukt og korrupsjon

Nasjonal inntektsgenerering, skatt og bekjempelse av kapitalflukt, samt korrupsjonsbekjempelse er langt viktigere enn bistand for et lands utvikling. Flere analyser viser at kapitalflukt og korrupsjon kan utgjøre mer enn 1000 milliarder dollar i året. Til sammenligning er verdens bistand anslagsvis 140 milliarder dollar.

jente med bok 2@2x.png

Mødre- og barnehelse

Norge anerkjenner at mødre- og barnehelse henger sammen med satsingen på utdanning. Jenter som går på skole og tar utdanning gifter seg senere og får barn senere. Utdanning av jenter og kvinner er derfor svært viktig for å redusere mødre- og barnedødelighet.

verden@2x.png

Kunnskapsoverføring

Norsk ekspertise på forvaltning av naturressurser og skatt blir stadig mer etterspurt av utviklingsland, og vi ønsker å dele mer. Dette gjør vi gjennom programmene Fisk for utvikling, Olje for utvikling og Skatt for utvikling. I 2018 lanserte vi programmet Digitalisering for utvikling.