Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere. Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. Det norske formannskapsprogrammet er delt inn i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. I løpet av 2017 skal de nordiske landene samarbeide om sentrale samfunnsutfordringer som klima, energi, digitalisering og integrering. Nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen, skal lede dette arbeidet.

Norges prioriteringer for nordisk samarbeid i 2017

  1. Norden i omstilling Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid
  2. Norden i Europa Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden
  3. Norden i verden Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken
IkonEuropakart.png

Norden er bland verdens tettest integrerte samfunn og økonomier

IkonPenger.png

Norden er den 11. største økonomien i verden

Ikonhav.png

Norden har en variert natur og enorme naturressurser som beskyttes og utnyttes til bærekraftig energi

København er en sentral by i det nordiske samarbeidet

Sekretariatene for Nordisk råd og Nordisk ministerråd deler hus i den danske hovedstaden. Mange møter og andre aktiviteter foregår her. Flere av aktivitetene under det norske formannskapet av Nordisk ministerråd i 2017 vil også finne sted i Danmark.

Et av satsningsområdene for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd, er en styrket felles konkurransekraft i det grønne skiftet og i overgangen til lavutslippssamfunnet. Danmark er et foregangsland når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger og bidrar med verdifulle erfaringer inn i det nordiske samarbeidet på dette feltet.