Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår grønne omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere. Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2022 vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Formannskapsprogrammets overskrift er «Felles om fremtidens løsninger”. 

Vi i Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

For å oppnå visjonen vil vi satse spesielt på:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.

  • Et konkurransedyktig Norden – Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.

  • Et sosialt bærekraftig Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

IkonEuropakart.png

Norden er bland verdens tettest integrerte samfunn og økonomier

IkonPenger.png

Norden er den 11. største økonomien i verden

Ikonhav.png

Norden har en variert natur og enorme naturressurser som beskyttes og utnyttes til bærekraftig energi

"I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen."

De nordiske statsministrene

København er en sentral by i det nordiske samarbeidet

Sekretariatene for Nordisk råd og Nordisk ministerråd deler hus i den danske hovedstaden. Mange nordiske møter og andre aktiviteter foregår her. 

Danmark er et foregangsland når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger og bidrar med verdifulle erfaringer inn i det nordiske samarbeidet på dette feltet.