Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Norge møter disse utfordringene med en sterk forankring i NATO, et bredt freds- og forsoningsengasjement og internasjonalt samarbeid.

Foto: Lars Røraas /Forsvaret

Situasjonen i våre nærområder og i Europas randsone er mer utfordrende enn tidligere. Aktørbildet har blitt mer komplekst og konflikter sprer seg på tvers av landegrenser. Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og trusler i det digitale rom gir nye utfordringer.

Forankringen i NATO og de transatlantiske forbindelsene er bærebjelken i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg styrker Norge den europeiske og nordiske dimensjonen ved å bygge tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med utvalgte europeiske allierte.

Helt sentralt for Norge står FN og den rettsorden som FN-systemet forvalter. Her ønsker Norge å være en aktiv medspiller og å ta ansvar. Derfor er Norge kandidat til FNs sikkerhetsråd i 2021/2022.

Freds- og forsoningsengasjementet er en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Norge arbeider aktivt for å finne varige politiske løsninger på krig og konflikter gjennom å legge til rette for dialog mellom parter i konflikt og støtte til andres forsøk på konfliktløsning.

Norge jobber for nedrustning av kjernevåpen gjennom gjensidig, balansert og kontrollerbar nedrustning. Dette er i samsvar med våre verdier, interesser og internasjonale forpliktelser.

Norge legger også vekt på å bruke utviklingspolitiske virkemidler for å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer.

Norge ønsker i bidra til:

  • å bevare de sterke transatlantiske båndene og videreutvikle det langsiktige sikkerhetspolitiske samarbeidet med USA
  • å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden
  • å skape fred og forsoning i områder med krig og konflikt
  • å sikre balansert, gjensidig, irreversibel og kontrollerbar nedrustning
  • å forebygge og bekjempe radikalisering, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, digitale trusler og konflikt
KvinneSymbol@2x.png

Kvinner, fred og sikkerhet

Norge er i tet når det gjelder arbeid for inkludering av kvinner i fredsprosesser og andel kvinnelige fredsmeklere. Det nordiske nettverket av kvinnelige meglere ble lansert i 2015 og Norge jobber nå for å etablere en global allianse av regionale kvinnemeklernettverk.

verden@2x.png

Bistand mot kriminalitet og terrorisme

Norges bistandsprogram mot globale sikkerhetsutfordringer er rettet mot alvorlig og organisert kriminalitet og radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme.

Norges innsats:

  • deltar aktivt i internasjonalt samarbeid i og med FN, NATO, OSSE, Europarådet og EU
  • bidrar til å forebygge, dempe og løse konflikter gjennom vårt freds- og forsoningsengasjement og gjennom vår støtte til FN
  • deltar i internasjonale fredsoperasjoner og koalisjonsoperasjoner
  • samarbeider med våre allierte og innenfor globale partnerskap mot grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer som terrorisme, organisert kriminalitet og trusler i det digitale rom
  • stiller som kandidat til FNs sikkerhetsråd i 2021/2022
Fredsdue@2x.png

Norge som tilrettelegger

Norge bidro til å fremforhandle en fredsavtale med FARC-EP i Colombia i 2016. Norge er også formell tilrettelegger i fredsprosessene med ELN-geriljaen i Colombia og opprørsgruppen NDFP på Filippinene. Utover dette legger Norge til rette for diskrete samtaler med parter som ikke ennå har nådd forhandlingsbordet.

FN@2x.png

Deltakelse i operasjoner ledet av FN

Norge har i dag omkring 45 militære i FN-tjeneste fordelt på tre operasjoner; MINUSMA i Mali, UNMISS i Sør-Sudan og UNTSO i Midtøsten. I tillegg deltar vi med om lag 30 politi i hhv Sør-Sudan (UNMISS), Liberia (UNMIL), Haiti (MINUSMA) og Colombia (UNMC).