Europeisk samarbeid

Samarbeid på tvers av landegrensene er nøkkelen til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Vi trenger felles europeiske løsninger på grenseoverskridende utfordringer.

Norsk sikkerhet og velferd er avhengig av europeisk samarbeid. Norge er en del av dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen, andre avtaler vi har inngått med EU, samt gjennom et nært samarbeid på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området.

 

De aller fleste av Norges nære allierte og likesinnede partnere er i Europa. Vi deler et felles verdigrunnlag. Sammen med andre europeiske land tar Norge ansvar for å bidra til å løse felles oppgaver i og rundt vår verdensdel, som for eksempel å legge til rette for vekst og nyskaping, håndtere migrasjon, redusere klimaendringene og bekjempe terrorisme.

Norge skal bidra til

  • Å fremme europeisk konkurranseevne og verdiskaping
  • Å øke trygghet og sikkerhet i Europa
  • Å utvikle og gjennomføre en helhetlig migrasjonspolitikk
  • Å gjennomføre en ambisiøs klima- og energipolitikk
  • Å bedre kvaliteten i forskning og utdanning
Europakart@2x.png

Norge er en del av det europeiske indre marked som omfatter en halv milliard mennesker.

plattform@2x.png

Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet. Norge er nest største leverandør av gass til EU. Nesten all norsk gass leveres gjennom rørledninger til Europa.

EUlogo@2x.png

Nær 80 prosent av norsk eksport går til EU.

NORGES INNSATS:

  • Medvirker når EU utvikler politikk og regelverk på områder som er viktige for Norge.
  • Samordner posisjoner og tiltak med EU og EUs medlemsland i saker hvor vi har sammenfallende interesser i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
  • Sørger for at nye felles regler i EØS og Schengen blir gjort gjeldende i Norge så snart som mulig etter at de innføres i EU.
  • Bidrar til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa gjennom EØS-midlene.
  • Videreutvikler det bilaterale samarbeidet med europeiske land.
InnovasjonForskning@2x.png

Forskere og bedrifter fra Norge og andre europeiske land samarbeider gjennom Horisont 2020, verdens største program for innovasjon og forskning.

skip@2x.png

Over 30 000 mennesker i havsnød ble i 2016 reddet av norske skip som deltar i EUs grensevaktoperasjon i Middelhavet.

Money

Norge bidrar årlig med 3,3 milliarder kroner til de 15 minst velstående landene i EU.