Europeisk samarbeid

Samarbeid på tvers av landegrensene er nøkkelen til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Vi trenger felles europeiske løsninger på grenseoverskridende utfordringer.

Norsk sikkerhet og velferd er avhengig av europeisk samarbeid. Norge er en del av dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen, andre avtaler vi har inngått med EU, samt gjennom et nært samarbeid på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området.

 

De aller fleste av Norges nære allierte og likesinnede partnere er i Europa. Vi deler et felles verdigrunnlag. Sammen med andre europeiske land tar Norge ansvar for å bidra til å løse felles oppgaver i og rundt vår verdensdel, som for eksempel å legge til rette for vekst og nyskaping, håndtere migrasjon, redusere klimaendringene og bekjempe terrorisme.

Norge skal bidra til

  • Å fremme europeisk konkurranseevne og verdiskaping
  • Å øke trygghet og sikkerhet i Europa
  • Å utvikle og gjennomføre en helhetlig migrasjonspolitikk
  • Å gjennomføre en ambisiøs klima- og energipolitikk
  • Å bedre kvaliteten i forskning og utdanning
Europakart@2x.png

Norge er en del av det europeiske indre marked som omfatter en halv milliard mennesker.

plattform@2x.png

Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet. Norge er nest største leverandør av gass til EU. Nesten all norsk gass leveres gjennom rørledninger til Europa.

EUlogo@2x.png

Nær 80 prosent av norsk eksport går til EU.

NORGES INNSATS:

  • Medvirker når EU utvikler politikk og regelverk på områder som er viktige for Norge.
  • Samordner posisjoner og tiltak med EU og EUs medlemsland i saker hvor vi har sammenfallende interesser i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
  • Sørger for at nye felles regler i EØS og Schengen blir gjort gjeldende i Norge så snart som mulig etter at de innføres i EU.
  • Bidrar til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa gjennom EØS-midlene.
  • Videreutvikler det bilaterale samarbeidet med europeiske land.
InnovasjonForskning@2x.png

Forskere og bedrifter fra Norge og andre europeiske land samarbeider gjennom Horisont 2020, verdens største program for innovasjon og forskning.

skip@2x.png

Over 30 000 mennesker i havsnød ble i 2016 reddet av norske skip som deltar i EUs grensevaktoperasjon i Middelhavet.

Penger2@2x.png

Norge bidrar årlig med 3,3 milliarder kroner til de 15 minst velstående landene i EU.

Danmark og Norge er nære nordiske parnere i det europeiske samarbeidet

Mens Danmark er medlem av EU har Norge valgt å knytte seg til det europeiske samarbeidet gjennom EØS-avtalen og en rekke andre avtaler. Avtalene sikrer norsk deltakelse i det indre marked og samarbeid med EUs medlemsland på en lang rekke områder. Norges avtaler med EU er derfor også helt sentrale avtaler for Norges forhold til Danmark. På den måten er Danmark og Norge nære nordiske parnere i samarbeid om politikk og næringsliv i Europa.

EØS-avtalen er kjernen i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et EUs indre marked med over 500 millioner mennesker. Avtalen sikrer likebehandling for norske bedrifter i hele EU og er derfor også viktig for norske bedrifter som operer i det danske markedet.

Norge har mye til felles med Danmark og de andre nordiske landene når det gjelder europapolitikk. «Norden i Europa» er en av tre hovedsatsninger i det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2017. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden. Fra norsk side vil man derfor arbeide for flere fellesnordiske innspill i EU på områder der Norden har felles interesser. Dette gjelder ikke minst områder som klima og miljø, energi, og digitalisering.