Notarialforretning

Notarialforretninger

En notarialforretning (notarius publicus) innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Har du behov for å få utført notarialforretning, vennligst kontakt oss på e-post: cph.konsulat@mfa.no

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.  

Utenriksstasjonen i København kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

Bekrefte rett kopi  Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus/ambassaden bekrefter rett kopi av et originaldokument, for eksempel norske pass eller norske fødselsattester som skal brukes i utlandet. Vi bekrefter ikke rett kopi av alle typer dokumenter, men gjør en vurdering av hvert enkelt dokument. 

Notarius publicus/ambassaden bekrefter IKKE rett kopi av utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Dette betyr blant annet at ambassaden/norsk utenriksstasjon ikke kan bekrefte rett kopi av danske pass eller andre danske eller andre utenlandske dokumenter. Danske dokumenter kan bekreftes hos byretten. Øvrige lands dokumenter: Kontakt ambassaden for dette landet for bekreftelse.

Bekreftelse av underskrift Ambassadens bekreftelse av underskrift er vanligvis aktuell på fullmakt i forbindelse med dødsbo/arv i Norge eller på fullmakt og skjøte vedrørende kjøp og salg av eiendom i Norge. Dette gjøres ved å avtale en tid via cph.konsulat@mfa.no og fremvisning av gyldig legitimasjon.

Som legitimasjon godtas gyldig pass (bl.a. også dansk), førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) eller bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus/norsk utenriksstasjon.

Norske borgere bosatt i Danmark kan få mer informasjon om bekreftelse av underskrift på dokumenter som skal brukes i utlandet hos Udenrigsministeriet.

Bekrefte at en person lever (leveattest) En Leveattest kan bli krevet av personer som mottar utbetaling av pensjon fra Norge. For personer som er bosatt i Danmark er det vanligvis ikke krav om bekreftelse fra ambassaden på slik attest.

Notarialforretninger er gebyrpliktige tjenester som kan utføres etter timeavtale via cph.konsulat@mfa.no. Gebyrsatser.

LEGALISERING Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Danmark har tiltrådt «Apostille-konvensjonen» (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).

Les om legalisering eller Apostille på norske dokumenter
Les om legalisering eller Apostille på danske dokumenter.