Notarialforretninger

Notarialforretning
Foto: Vidar M. Husby, Stortinget

En notarialforretning (notarius publicus) innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse.

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.  

Utenriksstasjonen i København kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi) Dette er aktuelt for dokumenter som skal brukes for norske myndigheter, bl.a. knyttet til søknad om fødselsnummer (norsk CPR-nummer), D-nummer, navneendring eller for sjøfolk som søker norsk påtegningsdokument.

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av danske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i utlandet av andre land enn Norge. Danske dokumenter kan bekreftes hos byretten.

Bekrefte underskrifter Ambassadens bekreftelse av underskrift er vanligvis aktuell på fullmakt i forbindelse med dødsbo/arv i Norge eller på fullmakt og skjøte vedrørende kjøp og salg av eiendom i Norge. Dette gjøres ved personlig fremmøte i publikumsekspedisjonens åpningstid og fremvisning av legitimasjon. Som legitimasjon godtas gyldig pass og førerkort av ny type.

Norske borgere bosatt i Danmark kan få mer informasjon om bekreftelse av underskrift på dokumenter som skal brukes i utlandet hos Udenrigsministeriet.

Bekrefte at en person lever (leveattest) En Leveattest kan bli krevet av personer som mottar utbetaling av pensjon fra Norge. For personer som er bosatt i Danmark er det vanligvis ikke krav om bekreftelse fra ambassaden på slik attest.

Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person.

Notarialforretninger er gebyrpliktige tjenester. Gebyrsatser.

LEGALISERING Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Danmark har tiltrådt «Apostille-konvensjonen» (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).

Les om legalisering eller Apostille på norske dokumenter
Les om legalisering eller Apostille på danske dokumenter.