Notarialforretning

Notarialforretninger

En notarialforretning (notarius publicus) innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Har du behov for å få utført notarialforretning, vennligst kontakt oss på e-post: cph.konsulat@mfa.no

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.  

Utenriksstasjonen i København kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

Bekrefte rett kopi  Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus/ambassaden bekrefter rett kopi av et originaldokument, for eksempel norske pass eller norske fødselsattester som skal brukes i utlandet. Vi bekrefter ikke rett kopi av alle typer dokumenter, men gjør en vurdering av hvert enkelt dokument. 

Notarius publicus/ambassaden bekrefter IKKE rett kopi av utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Dette betyr blant annet at ambassaden/norsk utenriksstasjon ikke kan bekrefte rett kopi av danske pass eller andre danske eller andre utenlandske dokumenter. Danske dokumenter kan bekreftes hos byretten. Øvrige lands dokumenter: Kontakt ambassaden for dette landet for bekreftelse.

Bekreftelse av underskrift Ambassadens bekreftelse av underskrift er vanligvis aktuell på fullmakt i forbindelse med dødsbo/arv i Norge eller på fullmakt og skjøte vedrørende kjøp og salg av eiendom i Norge. Dette gjøres ved personlig fremmøte i publikumsekspedisjonens åpningstid og fremvisning av gyldig legitimasjon.

Som legitimasjon godtas gyldig pass (bl.a. også dansk), førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) eller bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus/norsk utenriksstasjon.

Norske borgere bosatt i Danmark kan få mer informasjon om bekreftelse av underskrift på dokumenter som skal brukes i utlandet hos Udenrigsministeriet.

Bekrefte at en person lever (leveattest) En Leveattest kan bli krevet av personer som mottar utbetaling av pensjon fra Norge. For personer som er bosatt i Danmark er det vanligvis ikke krav om bekreftelse fra ambassaden på slik attest.

Notarialforretninger er gebyrpliktige tjenester som kan utføres innenfor åpningstiden for ambassadens publikumsekspedisjon. Gebyrsatser.

LEGALISERING Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Danmark har tiltrådt «Apostille-konvensjonen» (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).

Les om legalisering eller Apostille på norske dokumenter
Les om legalisering eller Apostille på danske dokumenter.