Studentpraktikanter ved Norges ambassade i København

Studentpraktikanter
Ambassadens nåværende studentpraktikanter Helene og Trygve

Norges ambassade i København søker etter to studentpraktikanter for perioden 1. februar 2018 til 1. august 2018. Søknadsfristen er 7. november 2017

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mellomstor norsk utenriksstasjon.

Ambassaden i København har 16 ansatte som arbeider innenfor følgende fagområder; dansk innenriks- og utenrikspolitikk, EU og EØS, nordisk samarbeid, økonomi- og handel, klima- og energi, menneskerettigheter og utvikling, kultursamarbeid, presse og informasjon, samt konsulære saker og utlendingsfeltet. Innovasjon Norges (IN) landkontor er samlokalisert med ambassaden, og ambassaden samarbeider nært med IN om aktiviteter for å fremme norsk næringslivs interesser i Danmark.

Studentpraktikantene får varierte oppgaver, inkluderes i ambassadens daglige gjøremål og veiledes av diplomatene. De forventes å kunne bidra innen et bredt spekter av oppgaver og interesser som ambassaden ivaretar. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om aktuelle emner, tilrettelegging av arrangementer, deltakelse på møter og konferanser og tilrettelegging av besøk. Praktikantene inngår i ambassadens presse- og informasjonsteam og arbeider med ambassadens hjemme- og Facebook-side. Fordypning på enkeltområder vil avhenge av behov og praktikantens kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter som har gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig, som har gode samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig og er fleksible. Det er et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Interesse for politikk, næringsliv og kultur og erfaring med skrivearbeid er viktige kriterier i utvelgelsen av praktikanter. Kjennskap til og erfaring fra danske forhold vektlegges også.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:
Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder. Vårsemesteret har oppstart 1. februar og løper normalt til 31. juli. Praktikantperioden er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend som for tiden er på 13 000 norske kroner. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipendet fra ambassaden. Praktikantene må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Personer som søker praktikantopphold må være norske statsborgere.

Søknad
Søknad, CV, eksamensutskrifter/vitnemål og eventuelle attester sendes ambassaden på emb.copenhagen@mfa.no og merkes «praktikantsøknad» i emnefeltet. Søknadsfristen er 7. november 2017.

Dersom du også søker praktikantopphold ved andre utenriksstasjoner ber vi deg opplyse om dette i din søknad.

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til studentpraktikant Helene Kaltenborn på Helene.Kaltenborn@mfa.no  eller studentpraktikant Trygve Skogseth på Trygve.Skogseth@mfa.no . Spørsmål kan også rettes til ministerråd Torunn Skard på torunn.skard@mfa.no .

Mer informasjon om praktikantordningen finnes på UDs hjemmeside.