Ambassaden

Studentpraktikanter søkes

Vi søker 1-2 studentpraktikanter for perioden 1. februar til 30. juli 2022.  Søknadsfristen er søndag 17. oktober.

Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mellomstor norsk utenriksstasjon.

Ambassaden i København har 16 ansatte som arbeider innenfor følgende fagområder; dansk innenriks- og utenrikspolitikk, EU og EØS, nordisk samarbeid, økonomi- og handel, klima- og energi, menneskerettigheter og utvikling, kultursamarbeid, presse og informasjon, samt konsulære saker og utlendingsfeltet. Ambassaden samarbeider også nært med Innovasjon Norge om aktiviteter for å fremme norsk næringslivs interesser i Danmark.

Studentpraktikantene får varierte oppgaver, inkluderes i ambassadens daglige gjøremål og veiledes av diplomatene. De forventes å kunne bidra innen et bredt spekter av oppgaver som ambassaden ivaretar. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om aktuelle emner, tilrettelegging av arrangementer, deltakelse på møter og konferanser og tilrettelegging av besøk.  Avhengig av ambassadens arbeidssituasjon vil oppgaver kunne komme til eller falle bort. Praktikantene inngår i ambassadens presse- og informasjonsteam og arbeider med ambassadens sosiale medier. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. Fordypning på enkeltområder vil avhenge av behov og praktikantens kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ønsker praktikanter som har gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig, som har gode samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig og er fleksible. Det er et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og at vedkommende ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Interesse for politikk, næringsliv og kultur og erfaring med skrivearbeid er viktige kriterier i utvelgelsen av praktikanter. Vi forventer at minst én av praktikantene har interesse for å jobbe med kommunikasjon. Kjennskap til og erfaring fra danske forhold vektlegges også.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:
Praktikantperioden er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend som for tiden er på 15 000 norske kroner. Praktikantene må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Personer som søker praktikantopphold må være norske statsborgere.

Mer informasjon om praktikantordningen finnes på Regjeringens hjemmesider.

Søknad
Søknad, CV, eksamensutskrifter/vitnemål og eventuelle attester sendes ambassaden på emb.copenhagen@mfa.no og merkes «praktikantsøknad» i emnefeltet. Søknadsfristen er 17. oktober 2021, hvilket betyr at søknaden skal være oss i hende senest 17. oktober.

Dersom du også søker praktikantopphold ved andre utenriksstasjoner ber vi deg opplyse om dette i din søknad.

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til  Andreas Zakariassen andreas.zakariassen@mfa.no / mobil +45 2070 7126

Covid-19
Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.