Gruppearbeid
I felleskap kom de over 80 deltakerne frem til 13 potensielle løsninger på alt fra forenklet testing av strømkabler til modulbaserte vindmøllefundamenter for enklere transport. Gruppenes diskusjoner og løsninger var i likhet med utfordringene veldig konkrete. Legg merke til modellen av et vindmøllefundament laget av post-it-lapper!

Havvind

En rekke norske og danske selskaper som jobber med havvind møttes til en samling i Aarhus 7.-8. mai. Under «Hackathonen» ble de deltakende bedriftene presentert for reelle teknologiske og kommersielle utfordringer som de ble satt til å løse i grupper.

Et Team Norway-samarbeid bestående av Norwegian Energy Partners, Innovasjon Norge og ambassaden i København har siden 2017 hatt som mål å fremme norsk-danske partnerskap innen havvind. Prosjektet har tatt utgangspunkt i at Danmark er ledende i verden når det gjelder utvikling og bruk av vindmølleteknologi, mens Norge på sin side har utviklet verdifull offshore-kompetanse gjennom olje- og gassindustrien. Den norske kompetansen knyttet til bygging og service av offshoreinstallasjoner er i dag særlig interessant ettersom fremtiden innen vindkraft først og fremst knytter seg til store vindmølleparker til havs. På globalt nivå spås vindkraft en kraftig vekst i årene fremover, og enkelte anslag for havbasert vindkraft tilsier en seksdobling av installert kapasitet frem mot 2030.

Hackaton
25 norske og 25 danske selskaper klare til «havvind-hackathon» under veiledning av Norwegian Energy Partners og danske Energy Innovation Cluster

Markedsutsiktene innen havvind ser med andre ord svært lovende ut, men for å lykkes internasjonalt i tiden som kommer vil det være avgjørende å ha de beste og mest innovative løsningene. Her kan partnerskap mellom danske og norske bedrifter vind- og offshorebransjen spille en viktig rolle.

Åpning
Ambassadør Aud Kolberg åpner «Executive Summit» under Offshore Wind Innovation Camp i Aarhus 7.-8. mai. Budskapet om at havvind-bransjen har en lys fremtid, og at norsk-dansk samarbeid kan styrke vår posisjon i den globale konkurransen, finner gjenklang hos de øvrige innlederne

Gjennom Team Norway-prosjektet er det utarbeidet en rapport som kartlegger vindkraft/offshore-industrien i Norge og Danmark og som indentifiserer områdene med størst samarbeidspotensiale. På bakgrunn av denne rapporten ble en rekke norske og danske selskaper invitert til en samling i Aarhus 7.-8. mai i år. Samlingen, var i form av en såkalt «Hackathon»*, og ble organisert i samarbeid med den ledene klyngen på området i Danmark, Energy Innovation Cluster. Under «Hackathonen» ble de deltakende bedriftene presentert for reelle teknologiske og kommersielle utfordringer som de ble satt til å løse i grupper. De om lag 25 bedriftene fra hvert av landene var hovedsakelig underleverandører i vindkraft- og offshore-bransjen, og utfordringene ble presentert av energiselskapene Equinor, Siemens Gamesa og Vattenfall.

Gruppearbeid2
Equinor og de andre energiselskapene har presentert sine utfordringer og gruppene er delt inn etter interesser og kompetanse. Hackathonen er i gang

De første tilbakemeldingene fra deltakerne etter arrangementet var meget positive. Samtidig la deltakerne heller ikke skjul på at det var både nytt og utfordrende å skulle tenke kreativt om konkrete utfordringer sammen med det som både kan være potensielle partnere og konkurrenter.

Ved siden av Hackathon-delen bestod 2-dagerssamlingen av en konferanse og et bedriftsbesøk ved Siemens Gamesa turbinfabrikk. Temaet for konferansedelen var havvindsektorens fremtid og behovet for samarbeid om teknologiutvikling. Her ble det også presentert et nylig inngått partnerskap mellom NTNU/SINTEF og Danmarks tekniske universitet. Gjennom et felles forskningsprogram for offshore vind vil de tre institusjonene bygge på komplementære forskningskapasiteter og forsøke å akselerere teknologiutviklingen i samarbeid med industrien. 

NORWEP, IN og ambassaden vil følge opp satsningen på norsk-dansk samarbeid innen havvind i tiden fremover. I første omgang under North Seas Energy Days i Esbjerg i juni, og deretter under den store WindEurope Offshore-konferansen i København i november.

*Hackathon (sammentrekning av «hack» og «marathon») beskriver et arrangement der personer med forskjellig kompetanse møtes for å finne løsninger på et forhåndsdefinert problem innen et visst tidsrom, gjerne et par dager. Begrepet er mest brukt innen it-bransjen, der programmere, designere og prosjektledere møtes for å utvikle ny programvare. Tatt i betraktning den korte og intense arbeidsperioden er det ofte ikke et mål at man skal ha klart et endelig produkt når hackathonet er ferdig – målet er at det skal skapes idéer som det kan arbeides videre med.