Torskefiske - Foto:Yngve Ask / VisitNorway
Yngve Ask / VisitNorway

Havsatsingen

Havet er et av Norges viktigste satsingsområder og en vesentlig kilde til verdiskaping. Vi arbeider med å utvikle det dansk-norske samarbeidet slik at vi kan dra nytte av våres felles erfaringer med havets mangfold og hvordan vi tar vare på det.

De store verdenshavene har vært hjem og næringskilde for norske sjøfolk så lenge det har bodd folk langs norskekysten. Havet har alltid vært en viktig kilde til å brødfø det norske samfunnet. Helt frem til det moderne fiskeriet slik vi kjenner det i dag har havet vært en av de bærende inntektskildene for det norske folk. Den dag i dag er fortsatt havene og de marine ressursene sentralt for norsk næringsliv og økonomi, men også Danmark er en stolt havnasjon. Ambassaden i København har derfor et særlig fokus på å utvikle det norsk-danske samarbeidet innenfor bærekraftig havøkonomi og for å bekjempe marin forsøpling.

I 2018 tok den norske statsministeren Erna Solberg initiativ til et panel for bærekraftig havøkonomi. Havpanelet har som mål å skape internasjonal forståelse for at bærekraftig bruk av havet og gode miljøstandarder gir verdiskaping for alle. 

Den norske havsatsingen er omfattende. Blant annet er den norske utenriksministeren vertskap for Our Ocean 2019 som avholdes i Oslo 23-24. oktober. Konferansen er en viktig plattform for å sikre støtte og utbredelse av prinsippene om rene, friske og bærekraftige hav. Konferansen inviterer organisasjoner og næringsliv, så vel som land, til å gå sammen for å sikre mangfold i verdenshavene. Our Ocean har som mål å sette fokus på marin beskyttelse, klimaendringer, bærekraftig fiske, havets biologiske mangfold og bærekraftig økonomisk vekst i havnæringer. I Oslo kommer kunnskap som grunnlaget for handling og politiske løsninger som sikrer en bærekraftig økonomisk vekst, å være fremtredende.

Hav plast
Foto:Rederiforeningen

Marin forsøpling har blitt et anerkjent problem de siste årene. 80 prosent av plasten i havet stammer fra landbaserte kilder. Det er derfor særlig viktig for Norge å være med på å sikre gode måter for håndtering av plastavfall rundt om i verden. Norge arbeider for å sikre et sterkt globalt styresett mot marin forsøpling i regi av FN. Norge og resten av Skandinavia har allerede gode løsninger for å håndtere plastavfall. Panteordninger er utbredt og har vokst i popularitet i årenes løp. Å spre kunnskap og teknologi på dette området vil være en viktig bidragsyter for å redusere den marine forsøplingen globalt.

Over en milliard mennesker har sjømat som deres primære næringskilde. Det er derfor svært viktig å sikre et bærekraftig fiske slik at vi i fremtiden kan fortsette å høste av havet. Ettersom antall mennesker på jorden stiger, og presset på våre felles ressurser øker ytterligere blir kunnskap om bærekraftig fiske og utnyttelse av havets ressurser enda viktigere. Bærekraftige og innovative måter å utnytte marine ressurser på kan bidra til matvaretrygghet, grønn energi, utvinning av mineraler og utvikling av nye medisiner. Under Our Ocean 2019 vil kunnskap om naturen og bærekraftig høsting av havets ressurser være et viktig tema.

Fiskebåter
Foto:Visitnorway

Norge og Danmark er land med sterke og lange politiske røtter. Vi har mange sammenfallende interesser og gode tradisjoner for samarbeid. Beskyttelse av den arktiske naturen, bærekraftig fiske, innovativ utnyttelse av havets ressurser, plast-frie hav og utvikling av ren energi fra havet er alle saksområder hvor et tett samarbeid vil være viktig for oppnåelse av våre felles mål og for å sikre en bærekraftig fremtid for begge nasjoner.   

Ambassaden samarbeider med Norwegian Energy Partners og Innovasjon Norge om å fremme norsk-dansk samarbeid innen offshore vindkraft. I vår vil det bli gjennomført en "Hackaton" hvor danske og norske bedrifter møtes for å arbeide fram innovative løsninger gjennom partnerskap. I forbindelse med den store Wind Europe Offshore-konferansen i København i november 2019 skal prosjektet og dets resultater presenteres.

I juni holder vi et seminar om hav og life science. Her vil nye muligheter for utnyttelse av havets ressurser på mat- og helseområdet presenteres og diskuteres av danske og norske deltakere. Vi håper det kaster gjensidig inspirasjon og konkret samarbeid av seg.