Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Næringsliv og menneskerettigheter for norske bedrifter

Som oppfølging av handlingsplanen fra 2015 ble det i februar 2018 opprettet en nettportal for veiledning av bedrifter om ansvarlig næringsliv.

Finansiert av Forskningsrådet og drevet av Norges OECD-kontaktpunkt ble nettportalen for næringsliv og menneskerettigheter lansert februar 2018. Som en oppfølging av regjeringens handlingsplan skal portalen hjelpe norske bedrifter med internasjonal virksomhet å utvise samfunnsansvar og god risikohåndtering. Du kan blant annet finne informasjon om hva slags krav og veiledning som gis på samfunnsansvar fra GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Besøk nettportalen

Daværende utenriksminister Børge Brende lanserte i oktober 2015 regjeringens handlingsplan for næringslivet og menneskerettigheter. Hensikten med handlingsplanen er å gjøre det enklere for norske bedrifter å følge opp FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. – Staten og næringslivet har en felles interesse i å sikre at norske bedrifter skal kunne drive og utvikle sine internasjonale virksomheter basert på anerkjente internasjonale normer, uttalte Brende.

Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak, blant annet å sikre større samstemthet og kompetanse om ansvarlig næringsliv i offentlig forvaltning og jobbe for at bestemmelser om respekt for menneskerettigheter inkluderes i bilaterale frihandelsavtaler og investeringsavtaler. Det presiseres også tiltak for hvordan norske myndigheter skal følge opp prinsippene.

Med utgangspunkt i handlingsplanen presiserer den norske regjering at norske bedrifter skal:

  • Følge lover og regler i de land selskaper er aktive i
  • Gjøre seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Benytte seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant
  • Utvise aktsomhet og kartlegge risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder
  • Benytte seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsipper

Se handlingsplanen