Omregistrering av norske statsborgerskap i det sentrale folkeregister

Skattedirektoratet har besluttet at samtlige personer utflyttet fra Norge på 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge får omregistrert statsborgerskapet fra «norsk» til «ukjent» i folkeregisteret.

Omregistreringen vil omfatte personer som fortsatt kan være norske statsborgere og vil bli utført den 31. august 2012. Det betyr at norsk pass ikke kan utstedes for denne aktuelle gruppen før statsborgerskapet er verifisert. For å få utstedt norsk pass kreves det at passøker er registrert som norsk statsborger i folkeregisteret. Utvandrede personer kan fremme søknad om pass til norsk utenriksstasjon eller til politiet i Norge. I de tilfeller en person som søker om norsk pass står registrert med statsborgerskap ”ukjent” må saken tas opp med Skattedirektoratet.

Hva som skal vedlegges/opplyses

- kopi av gammelt norsk pass

- opplysning om foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Har ikke vedkommende gammelt norsk pass, må det opplyses om

- fullt navn

- fødselsdato

- fødested

- foreldre (fullt navn og fødselsdato)

Er søker født i utlandet bør kopi av fødselsattest eller familie bok fremlegges.

Dersom Skattedirektoratet på grunnlag av de fremlagte opplysninger ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at vedkommende er norsk statsborger, vil hovedregisterkortet måtte innhentes for verifikasjon mot dette. Hovedregisterkortene til personer som utvandret i den aktuelle periode (1960-1975) skal normalt være avlevert til statsarkivet og anmodninger om kopi vil gå gjennom skattekontorene. En slik avklaring vil måtte påregnes å ta noen uker.