Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tildeling av fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass.

Hvem kan søke om fødselsnummer (til bruk i norsk pass)?

For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselspersonnummer, jf endring i passforskriften § 9. For myndige personer er det personen selv, eller norsk utenriksstasjon som kan søke om fødselsnummer til pass. Vi viser her til Passforskriften § 9; Fødselsnummer: Dersom søkeren mangler fødselsnummer (fødselsdato med tillegg av personnummer), skal søkeren eller passmyndigheten overfor ansvarlig myndighet fremsette krav om tildeling av fødselsnummer.  For barn født i utlandet er det bare passmyndigheten som kan fremsette slikt krav.  Fødselsnummeret skal innføres i passet.

Søknad om fødselsnummer:

a) myndige personer

Søknad om fødselsnummer kan sendes direkte til Personregisteret, eller  via norsk utenriksstasjon i Praha.

Adressen til Skattedirektoratets personregister er:

Skatt Nord - Tromsø "Personnummer" PB 6310 9293 Tromsø Norway

 

b) barn 

Søknad om tildeling av fødselsnummer fremmes ved personlig oppmøte til avtalt tidspunkt av begge foreldrene og barn ved ambassaden.

Søknaden om tildeling av fødselsnummer leveres kun i tilknytning til innlevering av søknad om pass. Behandlingstid er rundt 8 uker.

For dokumentasjon nødvendig for å kunne søke om fødselsnummer for barn, vennligst ta kontakt med ambassade da det kan varieres (registrert bosatt i Norge eller utlandet, gift/ugift osv.,).