Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Klimaatverandering en het milieu

Klimaatverandering en schade aan het milieu zijn twee van de meest ingrijpende uitdagingen waarvoor de wereld vandaag de dag gesteld wordt. Veel landen beginnen de gevolgen van klimaatverandering al te merken. Voor ons deel van de wereld zijn vooral de veranderingen in het noordpoolgebied ingrijpend en zorgwekkend.

Foto: Bjørnulf Remme/Norad

Extreme weersomstandigheden komen vaker voor dan voorheen, het zeeniveau stijgt en ook droogte en overstromingen komen vaker voor.  Alleen al aan de gevolgen van luchtverontreiniging sterven jaarlijks 7 miljoen mensen.  Door klimaatverandering en schade aan het milieu worden ecosystemen vernietigd, wat een negatieve weerslag heeft op ontwikkelingsprocessen, gezondheid en voedselproductie.  Humanitaire rampen worden verergerd door klimaatverandering, conflicten worden aangewakkerd en sommige gebieden worden onbewoonbaar.  Het is cruciaal dat alle landen hun bijdrage leveren aan het voorkomen van verder verlies en verdere schade ten gevolge van klimaatverandering.  Dat kan levens redden en materiële schade voorkomen, zodat er minder humanitaire hulp nodig is als een gebied door een ramp wordt getroffen.

De regenwouden vormen een van de grootste koolstofputten op aarde, bieden middelen van bestaan voor miljoenen mensen en huisvesten meer dan de helft van de bekende dier- en plantensoorten op aarde.  Noorwegen kent een substantieel bedrag toe aan REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries / het reduceren van emissies afkomstig van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden).

Het Verdrag van Parijs werd van kracht in november 2016.  Dit is het eerste wereldwijde verdrag waarin alle landen zich ertoe verplichten ambitieuzere doelen te stellen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.  Noorwegen was een van de eerste landen die het verdrag ratificeerden.  Het Verdrag van Parijs biedt aanleiding tot de hoop dat alle landen ter wereld kunnen samenwerken om gevaarlijke veranderingen in het klimaat te voorkomen.

Doelen

 • het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C, waarbij gestreefd wordt naar een beperking tot 1,5°C
 • kwetsbare landen in staat stellen zich aan te passen aan de klimaatverandering
 • het verminderen van de gevolgen van natuurrampen, waaronder rampen die veroorzaakt worden door klimaatverandering
 • het voorkomen van ontbossing en daarmee het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen
 • het bevorderen van economische ontwikkeling en voedselzekerheid
Akasietre@2x.png

REDD+

Sinds 2007 kent Noorwegen jaarlijks tot NOK 3 miljard van zijn budget voor hulp toe aan REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries), een programma dat ontwikkelingslanden financieel beloont voor CO2-reductie die is gerealiseerd door aantoonbare vermindering van ontbossing en bosdegradatie.

Penger@2x.png

Hervorming van subsidies op fossiele brandstoffen

Noorwegen is lid van Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, een organisatie die ontwikkelingslanden ondersteunt bij de hervorming van subsidies op fossiele brandstoffen. De hervorming van subsidies is belangrijk voor het schoner maken van de lucht en voor het vrijmaken van publieke middelen voor ontwikkelingsinspanningen.

Actie

 • het uitvoeren van het Verdrag van Parijs, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en het Kader van Sendai voor de vermindering van de risico’s op rampen; dit zijn overeenkomsten die zijn gesloten na onderhandelingen door de lidstaten van de Verenigde Naties
 • zorgen dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen door Noorwegen tegen 2030 met 40 % is verminderd 
 • het financieren van de aanpak van klimaatverandering door het Groene Klimaatfonds (Green Climate Fund, GCF), de Wereldbank en andere multilaterale fondsen en partners 
 • een leidende rol vervullen bij internationale inspanningen op het gebied van gezondheid en klimaat 
 • bevorderen van het geleidelijk opheffen van subsidies op fossiele brandstoffen 
 • het ondersteunen van duurzame stedelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van duurzame energie, met als doel de bevordering van duurzame maatschappelijke ontwikkeling en economische groei
 • het bijdragen tot een duurzaam beheer van mariene hulpbronnen 
vindmolle@2x.png

Duurzame energie

De energiesector neemt meer dan 60 % van de uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Daarom is toegang tot duurzame energie cruciaal voor een duurzame ontwikkeling.

skip@2x.png

Onderzoeksschip (RV, research vessel) Dr Fridtjof Nansen

Noorse onderzoekers op het onderzoeksschip Dr Fridtjof Nansen leveren hun bijdrage aan de uiterst belangrijke taak van het in kaart brengen van zwerfvuil op de zeebodem. Het gaat daarbij vooral om plasticafval, dat ernstige schade toebrengt aan het milieu.