Vrede, stabiliteit en veiligheid

De uitdagingen waar de wereld voor staat op het gebied van veiligheid worden steeds complexer. Noorwegen gaat deze uitdagingen aan met een sterke verbintenis met de NAVO, een brede betrokkenheid bij vredes- en verzoeningspogingen en via internationale samenwerking.

Foto: Lars Røraas /Forsvaret

De situatie in de gebieden om ons heen en in de gebieden rond Europa zijn ingewikkelder geworden. De samenstelling van de partijen is nu complexer en de conflicten verspreiden zich over grenzen heen. Internationaal terrorisme, georganiseerde misdaad en cyberdreigingen vormen nieuwe uitdagingen.

Ons lidmaatschap van de NAVO en onze trans-Atlantische banden vormen de hoeksteen van de Noorse buitenlandse en veiligheidspolitiek. Daarnaast versterkt Noorwegen de Europese en Noordse aspecten van de veiligheidspolitiek door een hechtere samenwerking op het gebied van veiligheidspolitiek te ontwikkelen met enkele Europese bondgenoten.

De VN en de rechtsorde waarbij de VN een sleutelrol staan centraal voor Noorwegen. Noorwegen neemt actief deel aan de VN en wil zijn deel van de verantwoordelijkheid dragen. Daarom staat Noorwegen kandidaat voor een zetel in de Veiligheidsraad voor de periode 2021-2022.

Betrokkenheid bij vredes- en verzoeningspogingen spelen een centrale rol in de Noorse buitenlandse politiek. Noorwegen werkt actief aan het vinden van duurzame politieke oplossingen voor oorlogen en conflicten door een dialoog te faciliteren tussen partijen in conflicten en door de pogingen van andere partijen om conflicten op te lossen te ondersteunen.

Noorwegen stimuleert een gebalanceerde, wederzijdse, onomkeerbare en verifieerbare nucleaire ontwapening. Dit past bij onze waarden, belangen en internationale verplichtingen.

Noorwegen hecht ook waarde aan het gebruik van instrumenten van ontwikkelingspolitiek om mondiale veiligheidsuitdagingen aan te pakken.

Doelen

  • het onderhouden van onze hechte trans-Atlantische banden en het verder ontwikkelen van onze lange-termijnsamenwerking met de VS op het gebied van veiligheidspolitiek
  • het onderhouden en verder ontwikkelen van de internationale rechtsorde
  • het bevorderen van vrede en verzoening in gebieden van oorlog en conflicten
  • het zorgen voor een gebalanceerde, wederzijdse, onomkeerbare en verifieerbare ontwapening
  • het voorkomen en bestrijden van radicalisering, gewelddadig extremisme, georganiseerde misdaad, piraterij, cybercriminaliteit en conflicten.
KvinneSymbol@2x.png

Vrouwen, vrede en veiligheid

Noorwegen speelt een voortrekkersrol in pogingen om vrouwen bij het vredesproces te betrekken en om het aantal vrouwelijke bemiddelaars te vergroten. Het netwerk Nordic Women Mediators (NWM) ging in 2015 van start en nu werkt Noorwegen aan het oprichten van een mondiale alliantie van regionale netwerken van vrouwelijke bemiddelaars.

verden@2x.png

Hulp bij het bestrijden van criminaliteit en terrorisme

Het Noorse ontwikkelingsprogramma om mondiale veiligheidsuitdagingen aan te pakken richt zich op georganiseerde misdaad en radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.

Actie

  • actieve deelname aan internationale samenwerking in en met de VN, de NAVO, de OVSE, de Raad van Europa en de EU
  • bijdrage aan het voorkomen, reduceren en oplossen van conflicten via onze betrokkenheid bij vredes- en verzoeningswerk en onze steun aan de VN
  • deelname aan internationale vredesoperaties en operaties van coalities
  • samenwerking met onze bondgenoten en internationale associaties om grensoverschrijdende veiligheidsuitdagingen als terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit aan te pakken
  • kandidaatstelling voor een zetel in de Veiligheidsraad voor de periode 2021-2022
Fredsdue@2x.png

Noorwegen als facilitator

Noorwegen trad op als facilitator bij de onderhandelingen die in 2016 tot een vredesverdrag met FARC-EP in Colombia leidden. Noorwegen is ook officieel facilitator bij het vredesoverleg met de ELN-guerrillagroep in Colombia en met de communistische beweging NDFP op de Filipijnen. Daarnaast heeft Noorwegen discrete gesprekken gefaciliteerd tussen partijen die nog niet rond de onderhandelingstafel zitten.

FN@2x.png

Deelname aan operaties onder leiding van de VN

Op dit moment dienen in totaal ongeveer 45 Noorse militairen in drie VN-missies: MINUSMA in Mali, UNMISS in Zuid-Soedan en UNTSO in het Midden-Oosten. Daarnaast nemen in totaal ongeveer dertig Noorse politieadviseurs deel aan missies in Zuid-Soedan (UNMISS), Cyprus (UNFICYP), Haïti (MINUJUSTH) en Colombia (UNMC). Daar komen nog de civiele adviseurs die voor de VN-missie in Democratische Republiek Congo (MONUSCO) werken en ander civiel personeel dat direct bij de VN in dienst is bij.