Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ambassaden i Rabat tilbyr to praktikantplasser høst 2020. Søknadsfristen er 10. mars 2020.

Ønsker du å lære mer om utenrikstjenesten, er dette en fantastisk mulighet til å oppleve arbeidet ved en ambassade fra innsiden og samtidig lære mer om forholdet mellom Norge og Marokko. Søk innen 10. mars 2020!

 

Foto: Ola Sletten

Marokko er et stabilt land i en urolig region. Ambassaden i Rabat er den eneste utenriksstasjonen i Nord-Afrika som tilbyr praktikantplass, noe som gjør det til en spesiell mulighet for studenter med en interesse for regionen. Oppholdet vil gi et variert innblikk både i ambassadens virksomhet og i marokkanske og regionale forhold, med arbeid innenfor temaer som klima og miljø, handel, forebygging av radikalisering og terrorisme, migrasjon og menneskerettigheter.

Til høsten 2020 søker ambassaden i Rabat to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende hovedarbeidsområder:

  • Politikk og kultur
  • Økonomi og næringsfremme

Tilpass søknaden din til det foretrukne arbeidsområdet

 

Om praktikantordningen

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikantene utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene engasjeres i det politiske og konsulære arbeidet og utføre blant annet følgende oppgaver:

  • skrive rapporter og nyhetsbrev om aktuelle politiske og økonomiske saker i Marokko.
  • delta på relevante møter og skrive referater.
  • ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, i den hensikt å engasjere både norsk og marokkansk publikum i utenrikstjenestens virksomhet.
  • utføre enkelte administrative og konsulære oppgaver ved behov.

Det blir lagt vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Ambassaden forutsetter at praktikantene er fleksible, initiativrike, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad vurderes dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Gode franskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er et krav.

Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og fransk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til og interesse for Nord-Afrika. 

Stipend og praktiske forhold

Praktikantoppholdet varer i seks måneder med oppstart den 13. juli 2020. Praktikanten tilstås et månedlig stipend som p.t. er på 8000 NOK pr. måned. Reise- og boligutgifter må dekkes av praktikanten selv. Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester.

Søknad

Søknad og CV sendes til ambassaden via e-post: emb.rabat@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad høst 2020 og fornavn + etternavn på søker».

Søknadsfrist: 10. mars 2020.

For mer informasjon om praktikantordningen i utenrikstjenesten vises det til Utenriksdepartementets websider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Studentpraktikantordningen.html?id=485910

Eventuelle spørsmål vedrørende praktikantordningen på ambassaden kan rettes til nåværende studentpraktikanter Assia Chelaghma (Assia.Chelaghma@mfa.no) som jobber innen politikk og kultur, og Mostafa Ajamay (Mostafa.Ajamay@mfa.no) som jobber innen næringsfremme og økonomi.