Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tap av norsk statsborgerskap / Bibehold av norsk statsborgerskap

Bibeholdskrav/Statsborgerloven, ikrafttredelse 01.09.2006 :

Lovens § 24 sier at norsk borger - født i utlandet eller i Norge - som fikk norsk statsborgerskap ved fødselen og ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norge og andre nordiske land i til sammen minst syv år, automatisk mister sitt norske statsborgerskap når hun/han fyller 22 år.

Den som har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan imidlertid søke om å få beholde sitt norske statsborgerskap. Søknad må normalt fremmes før fylte 22 år.
Personer som oppholder seg i Marokko kan søke via ambassaden i Rabat. Søknaden utfylles på skjemaet Søknad om å beholde norsk statsborgerskap GP-7054 B (pdf), som finnes på Utlendingsdirektoratets hjemmesider eller som kan hentes ved ambassaden i Rabat. Søknaden blir avgjort av Utlendingsdirektoratet.

 

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:
- Legalisert fødselsattest "Copie intégrale", legalisert av marokkansk utenriksdepartement dersom søker er født i Marokko
- Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
- Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
- Kopi av foreldrenes vielsesattest (gjelder dersom søkerens far er norsk)
- Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra norsk folkeregister er ikke nødvendig)
- Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år (i dette tilfellet)
- Alle kopiene skal være bekreftet. Originale dokumenter forevises.