Personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass. Man er norsk borger når enten mor eller far er norsk borger, det stilles ikke krav til at foreldrene skal være gift. Søknad fremmes via den norske ambassaden/konsulatet som vil videresende dette til rette myndighet i Norge.

Personnummer tildeles av Personregisteret i Hammerfest. Saksbehandlingstiden blir oppgitt til normalt ca. 6 uker, men kan i perioder ta lengre tid. Tilsagn om personnummer skjer i form av brev til ambassaden/konsulatet.

Krav til søknad om personnummer for barn født i utlandet

  • Original fødselsattest hvor foreldrenes identitet tydelig fremkommer må fremlegges. Attester må være påført Apostille* eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.
  • Foreldrenes gyldige legitimasjon må fremlegges (f.eks. pass eller annen form for id) som stasjonen tar kopi av.
  • Dersom foreldrene er gift bes vigselsattest vedlegges. Hvis attesten er utstedt lokalt vil de samme kravene om legalisering som for fødselsattest gjelde.
  • Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn.
  • Merk at det kreves DNA-testing i saker fra Gambia, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten og Mali. Det kan også kreves DNA-testing i saker fra Senegal og Ghana.

Om foreldreansvaret ikke er delt mellom foreldrene må det fremlegges dokumentasjon på hvem som har foreldreansvaret. Bekreftelse på foreldreansvaret kan dokumenteres gjennom kopi av dom, vedtak, avtale eller liknende.

*) For de land som ikke har ratifisert Haag-konvensjon av 5.10.1961, er legalisering nødvendig. Legalisering skal foretas av utstederlandets utenriksdepartement. Legalisering foretatt av landets ambassade godtas ikke. Her er en oversikt over de land som har ratifisert Haag-konvensjonen.