Praktikantplasser ved den norske ambassaden i Paris høsten 2018

Louvre - Photo:Dennis Jarvis

Den norske ambassaden i Paris tilbyr to praktikantplasser hvert halvår – en fin mulighet til å jobbe på en ambassade og se forholdet mellom Frankrike og Norge fra innsiden!

 Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det vektlegges derfor at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan arbeidet i utenrikstjenesten fungerer. Praktikantordningen ved ambassaden i Paris er ment for norske (viderekomne) studenter fra norske eller utenlandske læresteder godkjent av Lånekassen. Praktikantene ved ambassaden i Paris tar del i ambassadens vanlige arbeidsoppgaver under veiledning av det faste personalet. Praktikantstillingene er fordelt mellom ambassadens politiske og økonomiske seksjon, og kultur- og kommunikasjonsseksjonen, men begge forutsettes å være fleksible og delta etter behov i ulike arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon har ansvar for presse- og kommunikasjonsarbeidet på vegne av hele ambassaden og har faglig ansvar for å fremme norsk kultur i Frankrike. Praktikanten har oppgaver innen informasjon og kommunikasjon, og vil i stor grad bistå i oppfølgingen av ambassadens kommunikasjonsstrategi. Hun/han arbeider med utforming og publisering av artikler til ambassadens hjemmeside og sosiale medier Facebook, Instagram og Twitter. Praktikanten vil også engasjeres direkte i forberedelse med og gjennomføring av utadrettede prosjekter og kulturarrangementer samt finne bakgrunnsmateriale og skrive utkast til notater og rapporter om kulturpolitiske tema.

Ambassadens politiske og økonomiske seksjon har ansvar for en rekke politikk- og fagområder, blant annet rapportering om fransk politikk og økonomi, og fremme av norske næringsinteresser i Frankrike. Praktikanten følger aktuelle spørsmål innen politikk og økonomi ved å innhente informasjon og forberede rapporter om spesifikke tema. Hun/han vil delta på konferanser og møter og vil engasjeres i ambassadens utadrettede prosjekter. Praktikanten bidrar også i ambassadens kommunikasjonsarbeid ved å oppdatere og skrive artikler til ambassadens hjemmesider og sosiale media på det politiske og økonomiske området.

Praktikantene ved ambassaden må beherske både norsk og fransk meget godt skriftlig og muntlig, og ha god fremstillingsevne. Å ha hatt et lengre opphold i et franskspråklig land vil derfor være fordelaktig. I vurderingen av søkerne vil det bl.a. bli lagt vekt på kunnskap om Frankrike, kunnskap om politiske og økonomiske forhold i Norge, om forbindelsene mellom Norge og Frankrike og om internasjonale forhold generelt. Studieresultater, kompetanse på sosiale medier og annen relevant erfaring blir også tillagt vekt.

Praktikantoppholdet varer fra 2. juli til og med 21. desember. Praktikantene vil bli gitt et eget stipend som p.t. er på 12 000 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris. Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold.

Fristen for søknad om praktikantopphold for høsten 2018 er 12. mars 2018. 
Søknad for praktikantstillingene ved ambassaden sendes med kortfattet CV og karakterutskrifter samlet i én fil til emb.paris@mfa.no. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden kan rettes til Hege Klaseie (Hege.Klaseie@mfa.no).

 

Praktikantene på ambassaden våren 2018

Praktikantene

Birgitte Vågnes Bakken og Marianne Thorstad er praktikanter ved ambassaden i Paris våren 2018.

Birgitte har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen. Under bachelorgraden var hun to måneder ved Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen i Normandie, og et år på utveksling ved l’Université de Lille i Nord-Frankrike, hvor hun studerte historie. Birgitte har også hatt praksis i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og l’Université du Québec à Montréal, og var i den sammenheng to måneder i Montréal. Birgitte er praktikant ved ambassadens kultur- og kommunikasjonsseksjon. 

Marianne har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har også tatt årsstudium i fransk for lærere og lærerstudenter ved Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen i Normandie. I løpet av bachelorgraden var hun på utveksling ved l’Université du Québec à Montréal i ett semester. Marianne er i tillegg i ferd med å avslutte en bachelorgrad i fransk ved Universitetet i Bergen. Marianne er praktikant ved politisk og økonomisk seksjon.