Notarialforretninger

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Ambassaden kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon.

Ambassadens konsulatavdeling utfører blant annet følgende forretninger

  • Bekreftelse av underskrift/signatur
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger, og at en person innehar en bestemt stilling, eller er berettiget til å opptre på vegne av en annen
  • Betvitnelse av leveattest

I tillegg til overnevnte bekrefter vi også "rett kopi".

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 29 ,- EUR.

Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Legalisering

Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Finland har tiltrådt "Apostille-konvensjonen" (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).