Rauha, vakaus ja turvallisuus

Maailmaa kohtaavat turvallisuushaasteet ovat muuttumassa yhä monimuotoisimmiksi. Poliittisia ratkaisuja tarvitaan, jotta sodat ja aseelliset yhteenotot saadaan päättymään. Terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava yli maarajojen.
Kuva: Lars Røraas /Forsvaret

Niin Norjan kuin muidenkin maiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi on pyrittävä ehkäisemään, vähentämään ja ratkaisemaan konflikteja. Kansainvälisen oikeusjärjestyksen turvaaminen ja sitovan kansainvälisen yhteistyön ylläpitäminen ovat tärkeitä. Kollektiivinen puolustus yhdessä liittolaisten kanssa takaa Norjan turvallisuuden ja toimintavapauden.

YK ja järjestön avainasema oikeusjärjestyksen ylläpitämisessä on olennaisen tärkeä Norjalle. Samalla NATO-jäsenyys sekä transatlanttiset siteet ovat Norjan ulkoasiain- ja turvallisuuspolitiikan kulmakiviä. Sitoumukset rauhan- sekä sovinnontekopyrkimyksiin ovat myös tärkeitä ja Norja on YK:n rauhanvälitystyön huomattava tukija. Keskinäinen, tasapainoinen ja todennettavissa oleva aseistariisunta on linjassa Norjan arvojen ja etujen kanssa. Norja pitää myös kehitysyhteistyöpolitiikan välineitä erittäin tärkeinä vastatessamme maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin.

Kaikki tämä yhdessä tarjoaa kehyksen vakaudelle ja turvallisuudelle sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

TAVOITTEET

 • Norjan turvallisuuden, suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja poliittisen toimintavapauden turvaaminen
 • kansainvälisen rauhan, vakauden ja konfliktien ratkaisemisen edistäminen
 • selviytymisedellytysten, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kehityksen edistäminen epävakaissa valtioissa
 • radikalisoitumisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden, järjestäytyneen rikollisuuden, merirosvouksen sekä tietoturvauhkien ehkäiseminen ja torjuminen
 • kansainvälisen oikeusjärjestyksen ylläpitäminen ja kehittäminen entisestään
 • vastavuoroisen, tasapainoisen ja todennettavissa olevan aseriisunnan saavuttaminen
FN@2x.png

Sotilashenkilöstöä YK:n palveluksessa

Tällä hetkellä Norjalla on yhteensä noin 45 sotilashenkilöä palvelemassa kolmessa YK-operaatiossa: MINUSMA Malissa, UNMISS Etelä-Sudanissa ja UNTSO Lähi-Idässä. Lisäksi yhteensä noin 30 poliisia osallistuu operaatioihin Etelä-Sudanissa (UNMISS), Liberiassa (UNMIL), Haitissa (MINUSTAH) ja Kolumbiassa (UNMC).

verden@2x.png

Avunanto rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa

Vuonna 2016 Norja käynnisti kaksi uutta kehitysohjelmaa: yhden tukemaan pyrkimyksiä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ja toisen ehkäisemään ja torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä ja terrorismia.

KvinneSymbol@2x.png

Naiset ja sovittelutyö

The Association of African Women Mediators –verkosto perustettiin Norjan tuella vuonna 2013. Tänä päivänä verkoston toimintaan osallistuu lähes 150 sovittelutyöhön koulutusta saanutta naishenkilöä. Valtaosa heistä on kotoisin Etelä Afrikasta.

TOIMENPITEET

 • konfliktien ehkäisemisen, vähentämisen ja ratkaisemisen edesauttaminen YK:lle annetun tuen sekä rauhan- ja sovinnontyöhön sitoutumisen kautta
 • YK:n tukeminen sen ponnisteluissa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden turvaamiseksi
 • kansainvälisen yhteisön vastuiden kantaminen omalta osalta YK:n turvallisuusneuvostossa, mikäli Norja valitaan sen jäseneksi kaudelle 2021-2022
 • aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön niin YK:ssa, Naton:ssa, ETYJ:ssä, EU:ssa ja Euroopan neuvostossa, kuin niiden kanssa
 • kansainvälisiin rauhanoperaatioihin osallistuminen
 • maailmanlaajuisiin turvallisuushaasteisiin kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja verkkorikollisuuteen vastaaminen yhteistyössä liittolaisten sekä muiden tahojen kanssa
 • vakauden edistäminen instituutioiden kehittämisen ja kehitysyhteistyön kautta
 • aktiivisen roolin ottaminen aseriisuntaa käsittelevillä monenkeskisillä foorumeilla
 • pyrkiä varmistamaan, että naisten ja miesten oikeuksia kunnioitetaan kaikissa rauhaa, vakautta ja turvallisuutta edistävissä ponnisteluissa
KvinneSymbol@2x.png

Naiset, rauha ja turvallisuus

Naisten aktiivinen osallistuminen on keskeinen osa konfliktien ratkaisemisessa ja kestävän rauhan rakentamisessa. Norja tukee paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden työtä nais-, rauhan- ja turvallisuusagendan edistämiseksi.

Fredsdue@2x.png

Rauha ja sovittelutyö Kolumbiassa

Norja on monen vuosikymmenen ajan osallistunut työhön rauhan ja sovinnon puolesta Kolumbiassa. Vuodesta 2012 Norja on yhdessä Kuuban kanssa toiminut virallisena fasilitaattorina rauhanprosessissa Kolumbian kansallisarmeija FARC-EP:in kanssa.