Kehityspolitiikka ja humanitaariset toimet

Miljardi ihmistä maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Yleismaailmallinen vastuu velvoittaa auttamaan hädänalaisia ihmisiä sekä edistämään pitkän aikavälin kehitystä ja entistä tasavertaisempaa maailmaa.
Kuva: Ken Opprann/Norad

Sotien ja konfliktien seurauksena 65 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Monessa maassa on huomattavaa levottomuutta ja kärsimystä. Kansalliset rajat eivät estä ilmastonmuutosta, muuttoliikeitä tai tartuntatauteja.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, tarjoaa maailmanlaajuiset puitteet ponnisteluihin kestävän kehityksen, rauhan ja tasavertaisemman maailman edistämiseksi. Agenda 2030 mukaan kaikki maat, mukaan lukien Norja, ovat kansallisella tasolla sitoutuneet saavuttamaan toimintaohjelmassa asetetut tavoitteet. Maat ovat lisäksi antaneet kansainvälisen sitoumuksen auttaakseen muita maita yltämään niille asetettuihin tavoitteisiin.

Kehitysapu on yksi monista keinoista, joilla voidaan taistella köyhyyttä vastaan ja edistää kehitystä. Norjan priorisoi kehityksen kannalta erityisen tärkeitä osa-alueita, kuten koulutusta, terveyttä sekä liiketoiminnan kehittämisen kautta syntyviä työpaikkoja. Norjan kehityspolitiikan läpileikkaavia kysymyksiä ovat ihmisoikeudet, sukupuoltenvälinen tasa-arvo, ilmasto- ja ympäristöasiat sekä korruption torjunta.

On tärkeää sovittaa yhteen humanitaarinen apu ja pitkän aikavälin kehitysohjelmien toteuttaminen hyvällä tavalla. Onnistumisen maksimoimiseksi huomio tulisi suunnata ennaltaehkäisyyn sekä kaikkein haavoittuvimpien ryhmien tavoittamiseen. Tämä myös vähentäisi kehitysavun tarvetta tulevaisuudessa.

Kehitysavun ohella kehityspolitiikan piiriin kuuluu myös paljon muita, yhtä tärkeitä avun muotoja, kuten kaupankäynti, investoinnit, yhteistyö teknologian kehityksessä, tutkimus ja kulttuuri sekä kansainvälisen oikeusjärjestyksen vahvistaminen.

TAVOITTEET

 • äärimmäisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä
 • hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien kunnioituksen varmistaminen vuoteen 2030 mennessä
 • YK:n vuosituhattavoitteiden oikeusperustaiseen täytäntöönpanoon osallistuminen
 • asianmukaisen avun ja suojelun varmistaminen hädänalaisille ihmisille
 • kestävän kehityksen edistäminen ja kehitysmaiden auttaminen kehitysavusta riippumattomiksi
1@2x.png

Yksityisen sektorin kehityksen tukeminen

Seuraavan kymmenen vuoden aikana yli miljardi nuorta hakee työtä. Kehitysmaissa yhdeksän kymmenestä työpaikasta on yksityisen sektorin tarjoama. Tämän vuoksi yksityisen sektorin kehityksen tukeminen, esim. Norfundin kautta, on tärkeä osa Norjan kehitysyhteistyötä.

Fisk@2x.png

Fish for Development -ohjelma

Kalastuksen kehittäminen Keralassa, Etelä Intiassa vuonna 1952 merkitsi alkua Norjan kansainväliselle kehitysavulle. Tänä päivänä alaan liittyviä tukia koordinoidaan strategisemmin Fish for Development –ohjelman kautta. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vähentää köyhyyttä parantuneen ruokaturvallisuuden, resurssien kestävän hallinnan ja tuottoisan liiketoiminnan kautta.

TOIMENPITEET

 • humanitaarisen avun ja pitkän aikavälin kehitysohjelmien tiiviimmän yhteensovittamisen edistäminen
 • yksityisten investointien mahdollisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen kehitysavun kautta
 • humanitäärisen avustustyön ja pitkän aikavälin kehityksen vahvistaminen epävakaisilla alueilla
 • naisille ja tytöille tarjolla olevien mahdollisuuksien lisääminen sekä heidän itsemääräämisoikeuden edistäminen ja heidän vaikutusvaltansa lisääminen
 • tyttöjen koulutukseen, koulutukseen kriisi- ja konfliktitilanteissa sekä laadullisesti paremman koulutuksen tarjoamiseen keskittyminen
 • suunnannäyttäjänä toimiminen pyrkimyksissä äitien terveyden kohentamiseksi ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi sekä HIV:n/AIDS:in, tuberkuloosin, malarian ja muiden tartuntatautien leviämisen pysäyttäminen
 • aiempaa kunnianhimoisempien tavoitteiden aktiivinen edistäminen maailman kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi
 • uusiutuvaan energiaan investoiminen maailman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 • vuosittain n. 1 % BKTL:stä osoittaminen humanitaariseen- ja kehitysapuun
Money

Laittomien rahavirtojen ja korruption torjuminen

BKTL:n kasvu, verotus ja laittomien rahavirtojen ja korruption torjuminen ovat kehitykselle paljon tärkeämpiä kuin kehitysapu. Kehitysmaiden laittomien rahavirtojen yhteenlaskettu vuosittainen summa kohoaa 1,26 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin.

jente med bok 2@2x.png

Äitien ja lasten terveys

Norja tunnustaa koulutuksen merkityksen äitien ja lasten terveydelle. Tytöillä, jotka käyvät koulua ja joilla on mahdollisuus hankkia koulutus, on taipumus siirtää naimisiinmenoa ja lasten hankkimista myöhemmäksi.