Energia ja merten luonnonvarat

Maailman väestönkasvu lisää ruuan ja energian kysyntää. Merten luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä voimme vastata tähän tarpeeseen.

Kuva: Bjørn Luell/Statkraft

Merenkulkuvaltiona Norjalla on laaja energia- ja meriympäristönalan tuntemus. Norjalaiset asiantuntijat ovat kehittäneet teknologiaa kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen. Norjan erikoisosaaminen käsittää uusiutuvan vesivoiman, kala- ja äyriäistalouden, avomerellä harjoitettavan öljy- ja kaasuntuotannon lisäksi kalanviljelyn sekä kehitysmaiden energia-avun.

Tieto merestä sekä sen tarjoamista luonnonvaroista on tuleville sukupolville jatkossakin ratkaisevan tärkeää. On luotava vakaat järjestelmät luonnonvarojen käyttöön mahdollistaaksemme sinisen talouden kestävän kehityksen mukaisen kasvun. Tämä tarkoittaa pyrkimystä kohti tiukkoja ympäristövaatimuksia, joita valvotaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Norjan hallitus julkaisi uuden Meristrategian vuonna 2017. Sen lähtökohtana on Norjan historia merenkulkuvaltiona ja sen painopisteenä on merten kestävä hyödyntäminen ja kehitys.

TAVOITTEET

  • kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja modernin energiasaatavuuden varmistaminen kaikille
  • ratkaisujen löytäminen maailman energiantarpeen kattamiseksi sekä tiedon ja asiantuntemuksen jakaminen
  • toimivien kansainvälisten energiamarkkinoiden, globaalin energiahuollon ja eurooppalaisen energiaturvallisuuden varmistaminen
  • merilain ja ympäristölainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • varmistaa, että sinisen talouden arvonluonti perustuu merten luonnonvarojen kestävään käyttöön
plattform@2x.png

Öljy ja kaasu 40 % viennistä

Vuonna 2015 raakaöljyn ja maakaasun viennin yhteisarvo oli n. 450 miljardia Norjan kruunua. Luku vastaa arviolta 40 % Norjan kokonaisviennin arvosta.

verden@2x.png

Oil for Development – ohjelma

Norjalla on pitkäaikainen kokemus öljyvarojen hallinnasta tavalla, joka edistää kestävää taloudellista kehitystä sekä Norjan hyvinvointia. Tällä hetkellä jaamme kokemuksiamme 12 muun maan kanssa Oil for Development –ohjelman kautta.

hydropower_x2.png

Merkittävä vesivoiman tuottaja

Norja on maailman kuudenneksi suurin vesivoiman tuottaja ja suurin Euroopassa.

TOIMENPITEET

  • merten tärkeyden alleviivaaminen ruuan ja energian lähteenä
  • energiavarojen, merten ja valtamerten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
  • kestävien ratkaisujen kehittämisen suosiminen resurssien käytössä
  • asiantuntemuksen kehityksen edistäminen kestävässä ja integroidussa merenhoidossa
  • keskeisen aseman ottaminen taistelussa mikromuoveja ja muuta merien roskaantumista vastaan
bolge@2x.png

Uusiutuva energia

Merten ja valtamerten tärkeys uusiutuvina energianlähteinä kasvaa ottaessamme askeleita ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi

havPlast@2x.png

Muovijäte

Tutkijat ovat huolissan muovijätteen kasvavasta määrästä merissä ja sen seuraamuksista elämälle merissä.

Fisk@2x.png

36 miljoonaa seafood-ateriaa päivittäin

Vuonna 2015 Norja vei maasta keskimäärin 36 miljoonaa meren antimista koostunutta ateriaa vuoden jokaisena päivä.