Rahu, stabiilsus ja julgeolek

Julgeolekuprobleemid, millega maailm silmitsi seisab, on üha keerukamad. Norra asub neid probleeme lahendama, olles tugevalt pühendunud NATO-le, NATO osalusele rahu- ja lepitustegevuses ning tehes rahvusvahelist koostööd.

Foto: Lars Røraas /Forsvaret

Olukord meie naaberpiirkondades ja Euroopa naabruskonnas on muutunud raskemaks. Osaliste kooslus on nüüd palju komplekssem ja konfliktid levivad üle riigipiiride. Rahvusvaheline terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberohud tekitavad uusi probleeme.

Meie liikmesus NATOs ja meie Atlandi-ülesed sidemed on Norra välis- ja julgeolekupoliitika nurgakivi. Lisaks tugevdab Norra oma julgeolekupoliitikas Euroopa ja Norra mõõdet sellega, et kujundab tihedamat julgeolekupoliitika alast koostööd valitud Euroopa liitlastega.

Norra jaoks on ülitähtis ÜRO ja õiguskord, mille hoidmisel ÜRO mängib nii olulist osa. Norra osaleb aktiivselt ÜRO tegevuses ning soovib võtta osa vastutusest enda kanda. Seetõttu taotlebki Norra aastateks 2021‒2022 kohta ÜRO julgeolekunõukogus.

Osalemine rahu- ja lepitustegevuses on tähtis osa Norra välispoliitikast. Norra töötab aktiivselt selle nimel, et leida püsivad poliitilised lahendused sõdadele ja konfliktidele, aidates selleks kaasa konflikti osaliste vahelisele dialoogile ja toetades teiste jõupingutusi konflikti lahendamisel.

Norra propageerib tasakaalustatud, vastastikust, pöördumatut ja tõestatud tuumadesarmeerimist. See on kooskõlas meie väärtushinnangute, huvide ja rahvusvaheliste kohustustega.

Norra peab samuti oluliseks arengupoliitika vahendite kasutamist üleilmse julgeolekuga seotud probleemide lahendamisel.

Sihid

  • Säilitada tihedaid Atlandi-üleseid suhteid ja edendada pikaajalist julgeolekupoliitika koostööd Ameerika Ühendriikidega
  • Hoida ja edasi arendada rahvusvahelist õiguskorda
  • Edendada rahu ja lepitust piirkondades, mida mõjutavad sõjad ja konfliktid
  • Saavutada tasakaalustatud, vastastikune, pöördumatu ja tõestatud tuumadesarmeerimine
  • Ennetada radikaliseerumist, vägivaldset ekstremismi, organiseeritud kuritegevust, piraatlust, küberkuritegevust ja konflikte ning võidelda nende vastu
KvinneSymbol@2x.png

Naised, rahu ja julgeolek

Norra on esireas oma püüdega toetada naiste kaasamist rahuprotsessidesse ja suurendada naissoost vahendajate osakaalu. 2015. aastal loodi vahendajatena tegutsevate naiste võrgustik nimega Nordic Women Mediators (NWM) ning Norra töötab nüüd selle nimel, et luua üleilmne liit, mis ühendaks vahendajatena tegutsevate naiste piirkondlikke võrgustikke.

verden@2x.png

Abi kuritegevuse ja terrorismiga võitlemiseks

Norra on loonud arenguprogrammi üleilmsete julgeolekuprobleemidega tegelemiseks; programm keskendub raske ja organiseeritud kuritegevuse ning radikaliseerumise, vägivaldse ekstremismi ja terrorismi vastu võitlemisele.

Tegevus

  • Osaleda aktiivselt rahvusvahelises koostöös ÜRO, NATO, OSCE, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liiduga
  • Aidata ennetada, vähendada ja lahendada konflikte, olles kaasatud rahu- ja lepitustöösse ning toetades ÜROd
  • Võtta osa rahvusvahelistest rahuoperatsioonidest ja koalitsioonide tööst
  • Teha koostööd nii meie liitlastega kui ka üleilmsetes partnerlustes, et tegeleda selliste rahvusvaheliste julgeolekuprobleemidega nagu terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus
  • Taotleda aastateks 2021‒2022 kohta ÜRO julgeolekunõukogus
Fredsdue@2x.png

Norra töö nõustajana

Norra tegutses nõustajana läbirääkimistel, mille tulemusel sõlmiti Colombias 2016. aastal rahuleping organisatsiooniga FARC-EP. Norra on ka ametlik nõustaja rahuprotsessides sissirühmitusega ELN Colombias ja kommunistliku liikumisega NDFP Filipiinidel. Lisaks on Norra aidanud pidada diskreetseid nõupidamisi poolte vahel, kes ei ole veel läbirääkimiste laua taha jõudnud.

FN@2x.png

Osalemine ÜRO juhitud operatsioonides

Kokku ligikaudu 45 Norra sõjaväelast osaleb praegu kolmes ÜRO missioonis: MINUSMA Malil, UNMISS Lõuna-Sudaanis ja UNTSO Lähis-Idas. Lisaks võtavad 30 Norra politseinikku osa missioonidest Lõuna-Sudaanis (UNMISS), Küprosel (UNFICYP), Haitil (MINUJUSTH) ja Colombias (UNMC). Neile lisanduvad veel tsiviilisikutest nõustajad, kes osalevad ÜRO missioonil Kongo Demokraatlikus Vabariigis (MONUSCO), ja muud tsiviilisikud, kelle on vahetult tööle võtnud ÜRO.