Arengupoliitika ja humanitaarabi

Maailmas elab 800 miljonit inimest äärmises vaesuses ja 70 miljonit inimest on pidanud maha jätma oma kodud. Meil kõigil on kohustus aidata abi vajavaid inimesi ja anda oma panus sellesse, et areng oleks pikaajaline ja tulemuseks õiglasem maailm.

Foto: Ken Opprann/Norad

Maailmas on mitmes valdkonnas tehtud suuri edusamme. Aastatuhande arengueesmärk vähendada 2015. aastaks äärmises vaesuses elavate inimeste arvu poole võrra saavutati. Eales varem ei ole nii paljud inimesed elanud nii heades elutingimustes. Samuti pole kunagi varem nii paljudel inimestel olnud juurdepääsu haridusele ja tervishoiuteenustele. Küll aga süveneb üha rohkem lõhe jõukuses ja vaesuses elavate inimeste vahel ning üha rohkem inimesi vajab kaitset ja humanitaarabi. Kliimamuutused ja nakkushaigused ei tunne riigipiire ning rändest tingitud probleeme on üha rohkem.

Norra arengupoliitika tugineb säästva arengu eesmärkidele, mille ÜRO liikmesriigid võtsid vastu 2015. aastal. Need 2030. aastaks seatud eesmärgid moodustavad üleilmse raamistiku, mille sihiks on toetada jõupingutuste tegemist säästva arengu, rahu ja õigluse nimel.

Norra arengupoliitikas on eelistatud järgmised viis valdkonda:

 • haridus;
 • tervis;
 • kliimamuutused, keskkond ja ookeanid;
 • erasektori areng, põllumajandus ja taastuv energia;
 • humanitaarabi.

Inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, kliimamuutused ja keskkond ning võitlus korruptsiooni vastu on läbivad teemad.

Humanitaarabi ja pikaajalise arenguabi andmist on vaja koordineerida. Meil on suurem tõenäosus edu saavutada, kui me keskendume ennetustööle ja jõuame kõige haavatavamate rühmadeni. Seeläbi vähendame ka vajadust humanitaarabi järele tulevikus.

Arengupoliitika on palju enamat kui lihtsalt abi. Samavõrd oluline on kaubandus, investeeringud ja koostöö sellistes valdkondades nagu tehnoloogia areng, teadus ja kultuur ning pingutused selle nimel, et tugevdada rahvusvahelist õiguskorda. Seetõttu on need teemad oluline osa meie tegevuskavast.

Meie eesmärgid

Norra panustab sellesse, et:

 • kaotada äärmine vaesus 2030. aastaks;
 • tagada head valitsemistavad ja kõikide inimeste inimõiguste austamine 2030. aastaks;
 • edendada säästva arengu eesmärkide elluviimist õigustele tuginedes;
 • säästa elusid, leevendada kannatusi ja kaitsta inimväärikust humanitaarkriiside ajal;
 • toetada säästvat arengut ja aidata riikidel saada abist sõltumatuks.
1@2x.png

Erasektori arengu toetamine

Järgmise kümne aasta jooksul otsib tööd üks miljard noort inimest. Arengumaades tagab kümnest inimesest üheksale töökoha erasektor. Seetõttu on erasektori arengu toetamine, näiteks Norfundi kaudu, oluline osa Norra arengukoostööst.

skolesekk@2x.png

Haridus ümberasustatud lastele

59 miljonil lapsel ja 65 miljonil noorel inimesel ei ole võimalik koolis käia. Suur osa Norra haridusabist hõlmab koolihariduse andmist lastele ja noortele, kes on olnud sunnitud põgenema oma kodust või kes elavad konfliktipiirkondades.

havPlast@2x.png

Ookeanid ja merepraht

Ligikaudu 80–90% mereplastist pärineb maismaal asuvatest allikatest. 2018. aastal loodi Norras fond, et aidata arengumaadel töötada välja jäätmekäitlussüsteemid, suurendada nende teadmisi mereprahist ja korraldada tõhusaid puhastusoperatsioone.

Praegused tegevused

Norra:

 • edendab tihedat koostööd humanitaarabi ja pikaajalise arengu programmide vahel;
 • suurendab abi toel erainvesteeringute tegemist ja töökohtade loomist;
 • tugevdab humanitaarabi ja pikaajalist arengut valdkondades, mida hädaolukorrad vahetult mõjutavad;
 • aitab suurendada austust naiste ja tüdrukute õiguste vastu;
 • tõhustab jõupingutusi, et edendada tüdrukute haridust ja hariduse andmist kriisi- ja konfliktiolukordades ning parandada hariduse kvaliteeti;
 • omab juhtrolli pingutustes vähendada laste ja emade suremust ning peatada HIV/AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja teiste nakkushaiguste levik;
 • propageerib aktiivselt suuremate eesmärkide püstitamist kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kogu maailmas;
 • investeerib taastuvasse energiasse eesmärgiga vähendada kogu maailmas kasvuhoonegaaside heitkoguseid;
 • eraldab ligikaudu 1% kogurahvatulust arengu ja humanitaarabiga seotud tegevustele.
Money

Ebaseaduslike finantsvoogude ja korruptsiooni vastu võitlemine

Riiklike sissetulekuvõimaluste loomine, maksustamine ning ebaseaduslike finantsvoogude ja korruptsiooni vastu võitlemine on arengu seisukohast palju olulisemad kui abi. Mitmed analüüsid näitavad, et ebaseaduslike finantsvoogude ja korruptsiooni maht võib küündida aastas üle 1 triljoni USA dollari. Seevastu üleilmse abi maht on ligikaudu 140 miljardit USA dollarit.

jente med bok 2@2x.png

Emade ja laste tervis

Norra teadvustab hariduse tähtsust emade ja laste tervise seisukohast. Tüdrukud, kes käivad koolis ja omandavad hariduse, abielluvad ja sünnitavad tavaliselt hiljem. Seetõttu on hariduse andmine tüdrukutele ja naistele emade tervise ja laste suremuse seisukohast ülioluline.

verden@2x.png

Teadmiste ülekanne

Arengumaad paluvad üha sagedamini Norralt abi loodusressursside haldamise ja maksustamise vallas ning me jagame oma teadmisi meelsasti. Selleks on meil olemas programmid Fish for Development, Oil for Development ja Tax for Development. Lisaks alustati 2018. aastal programmiga Digitalisation for Development.