Praktikantplass våren 2018

Har du lyst til å vite mer om arbeidet i utenrikstjenesten? Ambassaden i Madrid har nå en ledig praktikantplass for våren 2018. Søknadsfrist 15. oktober 2017.

Ambassaden arbeider med å ivareta norsk-spanske forbindelser og å fremme norske interesser i Spania på politiske, økonomiske og kulturelle felt. Ambassaden har også som oppgave å informere om Norge i Spania, samt bistå norske borgere under opphold i Spania. Med 1,5 millioner innreiser fra Norge i året, samt ca. 50.000 nordmenn som bor i Spania i kortere eller lengre perioder, utgjør dette arbeidet en stor del av ambassadens virksomhet. I tillegg til medarbeidere innenfor de politiske, økonomiske, konsulære, kulturelle og administrative fagfeltene, har ambassaden en politisambandstjeneste med to utsendte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Praktikantene integreres i det daglige arbeidet ved ambassaden i Madrid, noe som vil gi en unik innsikt i utenrikstjenestens virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, arbeid med ambassadens kommunikasjonsplan, kulturprosjekter, hjemmesider og sosiale medier, tilrettelegging ved besøk fra Norge, deltakelse på ulike møter og konferanser samt å utarbeide rapporter fra disse. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. I tillegg vil praktikanten ta del i samarbeidsprosjekter mellom ambassaden og andre relevante instanser som jobber for å ivareta norske interesser i Spania. Det legges vekt på å gi praktikanten erfaring fra hele ambassadens virkeområde.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha påbegynt et studium og ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk, interesse for internasjonale forhold og samfunnsspørsmål. De må kunne vise engasjement, fleksibilitet og personlig initiativ. Det kreves også meget god formuleringsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om både norske og spanske samfunnsforhold er ønskelig. Evne til kontaktskapende virksomhet, samarbeidsegenskaper samt IKT-kunnskaper vektlegges også. Søkere kan gjerne ha bachelorgrad.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

  • Norsk statsborgerskap
  • Medlemskap i folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Være registrert som student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no/) eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men praktikanten vil motta et månedlig stipend som for tiden utgjør NOK 9.000,-. Øvrige utgifter knyttet til reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og se http://studeriutlandet.no/studer/Studer-i-utlandet/Studieprogram/Erasmus-studieopphold

Praktikanten er selv ansvarlige for å finne et sted å bo. Studentpraktikanter skal ikke betale trygdeavgift, men må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdkort hos HELFO. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits. Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

Det er ønskelig at praktikantene tiltrer i begynnelsen av januar 2018. Oppholdet er på 6 måneder. Nærmere dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale. 

Søknadsprosedyre

Søknad sendes per e-post til emb.madrid@mfa.no innen søndag 15. oktober 2017. Denne skal inneholde CV, et personlig søknadsbrev på maksimalt 500 ord som beskriver søkerens bakgrunn og motivasjon samt karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående skole. Det bes om at kandidaten setter sammen alle vedleggene i én PDF-fil.

Aktuelle kandidater må påregne intervju per telefon. Eventuelle spørsmål kan rettes til ministerråd Torunn Viste (torunn.viste@mfa.no) eller nåværende studentpraktikant Simon Wilhelm Rothschild (simon.wilhelm.rothschild@mfa.no). Ambassadens telefonnummer er: +34 914 363 840.