Nye tiltak mot husokkupasjoner

Årlig okkuperes over 14 000 boliger i Spania. Spanske myndigheter tydeliggjør nå retningslinjene for at politi og rettsvesen raskere skal kunne gripe inn og følge opp anmeldelser om husokkupasjon

Daglig okkuperes det omtrent 40 boliger i Spania, og dette skaper frykt hos mange boligeiere, også hos nordmenn som eier feriebolig her. Den største frykten og utfordringen knyttet til husokkupasjon er at det har vært vanskelig og tidkrevende å få kastet ut inntrengerne og få boligen tilbake, selv etter politianmeldelse. For å rette på denne situasjonen sendte den spanske riksadvokaten 15. september ut en instruks til de lokale påtalemyndighetene som skal sikre en mer enhetlig og raskere oppfølging av slike saker. Samtidig har innenriksministeren foretatt presiseringer i protokollen politiet skal følge.

De viktigste elementene er at utkastelse av husokkupanter skal skje umiddelbart når de tas på fersk gjerning i innbrudd i boliger som er i bruk (enten de er primærboliger eller sekundærboliger) og at utkastelse også skal foretas som en midlertidig forføyning («medida cautelar») i de tilfellene hvor det er klare indisier på at det foreligger et lovbrudd. Det vil si at i tilfeller hvor politiet mottar anmeldelse om husokkupasjon og der anmeldelsen kan godtgjøre at huseier faktisk eier og bruker boligen, så skal påtalemyndighetene be om at dommeren begjærer utkastelse som midlertidig forføyning, og dette skal skje snarest mulig. Med andre ord blir utkastelse nå starten på rettsprosessen, og det blir opp til husokkupanten deretter å bevise at de eventuelt skulle ha rett til å bo i boligen. For huseiere er det viktig å ha all dokumentasjon som beviser at man er rettmessig eier lett tilgjengelig.

Innenriksministeriet har ifølge flere medier tilbakevist at det finnes en frist på 48 timer for anmeldelse, og viser til at politiet skal foreta umiddelbar utkasting dersom det er et åpenbart lovbrudd «in flagranti». Det vil si en umiddelbar handling der gjerningspersonen er til stede, og der det er påkrevet med raskt inngrep fra politiets side. For å bidra til at ofre for boligokkupasjon raskere kan kontakte politiet, skal politiet forbedre sin app «ALERTCOPS» slik at man kan varsle om dette via mobilen. Politiet har også fått instruks om å trappe opp kampen mot kriminelle grupper som driver med organisert husokkupasjon.