banderas

Ambassaden i Madrid søker studentpraktikant for våren 2022

Har du lyst til å vite mer om arbeidet i utenrikstjenesten? Ambassaden i Madrid kan på nytt ta imot studentpraktikanter og har nå en ledig praktikantplass for vårsemesteret 2022. Søknadsfrist er 17. oktober 2021.

Ambassaden arbeider med å ivareta norsk-spanske forbindelser og å fremme norske interesser i Spania på politiske, økonomiske og kulturelle felt. Ambassaden har også som oppgave å informere om Norge i Spania, samt bistå norske borgere under opphold i Spania. Dette utgjør en stor del av ambassadens virksomhet da det vanligvis er 1,5 millioner innreiser fra Norge i året, samt at det er ca. 50.000 nordmenn som bor i Spania i kortere eller lengre perioder.

                                     

Arbeidsoppgaver

Praktikanten integreres i det daglige arbeidet ved ambassaden i Madrid, noe som vil gi en unik innsikt i utenrikstjenestens virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om politikk og økonomi, arbeid med ambassadens kommunikasjonsplan, kulturprosjekter, hjemmesider og sosiale medier, oversettelser, tilrettelegging ved besøk fra Norge, deltakelse på ulike møter og konferanser samt å utarbeide rapporter fra disse. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. I tillegg vil praktikanten ta del i samarbeidsprosjekter mellom ambassaden og andre relevante instanser som jobber for å ivareta norske interesser i Spania. Det legges vekt på å gi praktikanten erfaring fra hele ambassadens virkeområde.

 

Kvalifikasjoner
Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested, fortrinnsvis i slutten av sin utdanningsperiode. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å fortsette studiene. Søkere må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk, interesse for internasjonale forhold og samfunnsspørsmål. De må kunne vise engasjement, fleksibilitet og personlig initiativ. Det kreves også meget god formuleringsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om både norske og spanske samfunnsforhold er ønskelig. Evne til kontaktskapende virksomhet, samarbeidsegenskaper samt IKT-kunnskaper vektlegges også.

 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

  • Norsk statsborgerskap
  • Medlemskap i folketrygden
  • Være registrert som student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no/) eller ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere*

 

Praktiske opplysninger

Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men praktikanten vil motta et månedlig stipend som for tiden utgjør NOK 11.000,-. Øvrige utgifter knyttet til reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Endring i reiserådet for Spania frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket hvis praktikantoppholdet kanselleres. For øyeblikket er smitteraten for covid-19 i Spania synkende og lavere enn i Norge.

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og se https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus

 

Praktikanten er selv ansvarlig for å finne et sted å bo. Studentpraktikanter skal ikke betale trygdeavgift, men må sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til NAV Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Praktikanten må i tillegg søke om europeisk helsetrygdkort hos HELFO. Kortet gir rett til helsetjenester i oppholdslandet og ved reiser i EØS-området og Sveits. Praksisoppholdet gir ikke pensjonsgivende arbeidsinntekt, og studentpraktikanten har da ikke rett til sykepenger, særfordeler ved yrkesskade eller foreldrepenger i løpet av praksisoppholdet.

 

Praktikantoppholdet er på maks. 6 måneder. Det er ønskelig at praktikantene tiltrer tidlig i januar. Endelig dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale.

 

 Søknadsprosedyre

Søknad sendes per e-post til emb.madrid@mfa.no innen søndag 17. oktober. Denne skal inneholde CV, et personlig søknadsbrev på maksimalt 500 ord som beskriver søkerens bakgrunn og motivasjon samt karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående skole. Det bes om at kandidaten setter sammen alle vedleggene i én PDF-fil med minst mulig filstørrelse. Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartements nettsider.

Aktuelle kandidater må påregne intervju per telefon. Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassaderåd Alf Håvard Vestrheim (Alf.Havard.Vestrheim@mfa.no). Ambassadens telefonnummer er: +34 914 363 840.

*Praktikanter som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, kan søke på nytt.