Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av personnummer via det norske konsulatet som sender søknaden til Personregisteret.

Ifølge regelverket kan personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge, få utstedt fødselsattest av folkeregisteret i bosteds-/utvandringskommunen, så fremt personen er født eller adoptert i Norge, eller er norsk statsborger.

Personer som er født i utlandet og ikke har vært bosatt i Norge, må fremlegge original eller bekreftet kopi av fødselsattest, der foreldrenes navn fremgår. Fødselsattesten må være påført apostille. 

Dersom søknad leveres ambassaden bør følgende vedlegges:

  • Om foreldrene er gifte må de først selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på stasjonen og anmoder om fødselsnummer.
  • Brev fra mor og far skrevet på norsk, hvor det går frem at de søker personnummer for barnet med det formål å søke om pass
  • Fødselsattest (hvor mor og fars navn kommer frem) påført apostille.
  • Oversettelse av fødselsattest
  • Bekreftet kopi av mor og fars pass evt. legitimasjon
  • 2 passbilder av barnet
  • Søknad om pass (NOK 770,-)
  • Farskapserkjennelse - ”Dersom det er en norsk mann som blir far til barn født i utlandet, og han er reg. bosatt og ugift i personregisteret (DSF), må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4, for at vi i det hele tatt skal kunne registrere barnet som norsk med norsk far. Denne erkjennelsen godtas og signeres av mor også.”