Konsulær informasjon

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Apostille i Peru

Alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Peru må være påført Apostille-stempel. Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Omregistrering av norske statsborgerskap i det sentrale folkeregister

Skattedirektoratet har besluttet at samtlige personer utflyttet fra Norge på 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge får omregistrert statsborgerskapet fra «norsk» til «ukjent» i folkeregisteret.

Personer som har ervervet annet statsborgerskap

Skattedirektoratet (Folkeregisteret) mottar i liten grad melding når en norsk statsborger erverver utenlandsk statsborgerskap ved søknad som impliserer at det norske statsborgerskap går tapt.

Registrering ved ambassaden

For sikkerhetsformål anbefaler konsulatet registrering for alle nordmenn som bor i Peru. Du kan laste ned registreringsskjemaet, fylle det ut og sende det til konsulatet.

Pass

Søknad om biometrisk pass kan kun leveres ved konsulatet i Lima for barn inntil fylte 12 år. Etter fylte 12 år må alle pass søkere henvende seg til den Norske ambassaden i Chile.

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av passnummer via Det norske konsulatet som sender søknaden til Personregisteret.

Ny statsborgerlov

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.