Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Visado de visitante (Schengen)

Solicitudes de visa Schengen (informasjon på norsk lenger ned på siden).

Los solicitantes de visado de visitante (Schengen) normalmente deben dirigirse a la Embajada de Suecia en La Habana. Actualmente, el servicio de recepción de solicitudes de visa Schengen y emisión de visas para Noruega está temporalmente suspendido hasta nuevo aviso. Esto es debido al brote de una pandemia y la suspensión de los acuerdos de representación para la emisión de visas Schengen.

Aquellos que deseen solicitar una visa Schengen para ir a Noruega, lamentablemente tendrán que esperar para solicitar hasta que se restablezcan los acuerdos de representación.

En ciertos casos, la embajada puede solicitar una excepción si existen fuertes consideraciones humanas. Si desea solicitar una excepción de la suspensión, debe comunicarse con la embajada por correo electrónico e incluir la siguiente información:

Solicitud de excepción:
Nombre completo:
Descripción de la necesidad de una visa Schengen:
Descripción de las consideraciones humanas que deben ser motivo de una posible excepción:
Número de visados y visitas previas al espacio Schengen:
Relación con el ciudadano noruego:

Correo electrónico de la embajada: emb.havana@mfa.no

***

Søknader om Schengenvisum behandles under normale omstendigheter av den svenske ambassaden i Havanna. Vi beklager å meddele at mottak av søknader om Schengenvisum til Norge er midlertidig suspendert. Dette skyldes utbruddet av pandemien og suspensjon av representasjonsavtalen med Sverige for utstedelse av Schengenvisum.

De som ønsker å søke om et besøksvisum til Norge, må dessverre vente med å søke frem til representasjonsavtalene er gjenopprettet.

Ambassaden kan i visse tilfeller søke om et unntak dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn. Dersom man ønsker å forespørre om et unntak fra suspensjonen, må man ta kontakt med ambassaden gjennom en epost og inkludere følgende informasjon:

Søknad om unntaksbestemmelse:
Fullt navn:
Beskrivelse av behovet for et besøksvisum:
Beskrivelse av menneskelige hensyn som bør vektlegges i behandlingen:
Antall tidligere visumutstedelser og besøk til Schengen:
Relasjon til norsk borger:

Ambassadens e-post: emb.havana@mfa.no