Norske pass Norge i Danmark Norway.no

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort / nueva normativa sobre pasaportes y DNI

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:
 a) Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
 b) Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
 c) Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

***

A partir del 19 de octubre, se aplica una nueva normativa sobre pasaportes y documentos de identidad nacionales. A partir de esta fecha, se volvió más caro solicitar un pasaporte en el extranjero que en Noruega.

Para procesar las solicitudes de pasaportes presentadas en una misión del servicio exterior de Noruega, se aplican las siguientes tarifas a partir del 19 de octubre:
 a) Pasaporte ordinario para solicitantes mayores de 16 años 1290 NOK.
 b) Pasaporte ordinario para solicitantes menores de 16 años 770 NOK.
 c) Pasaporte temporal (pasaporte de emergencia) NOK 1.690.

Tenga en cuenta que el costo está vinculado al procesamiento de la solicitud y no a la emisión del documento en sí. Esto significa que la tarifa no es reembolsable si la solicitud debe ser rechazada. También se introduce una tarifa diferente para solicitar un pasaporte temporal (pasaporte de emergencia), que es el mismo para adultos y niños.

La razón del cambio es que es significativamente más caro expedir pasaportes en las misiones del servicio exterior que en Noruega. Las nuevas tarifas cubren los costos de emisión y producción de los pasaportes y se calculan sobre la base del costo promedio por pasaporte en las misiones del servicio exterior.

Se pueden encontrar más reglas sobre la tarifa del pasaporte en el Reglamento de pasaportes y tarjetas de identificación § 7-1. Aquí también encontrará información sobre las tarifas si decide solicitar un pasaporte mientras se encuentra en Noruega.