Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Consulado noruego

Consulate temporarily closed

Temporary changes. Cambios temporales. Midlertidige endringer.

The consulate will temporarily not process visa applications.
It is temporarily closed to receive residence permit applications.
Applications that are in process are put on hold until further notice.

El consulado no procesará temporalmente las solicitudes de visa.
Está temporalmente cerrado para recibir solicitudes de permiso de residencia.
Las aplicaciones que están en proceso se ponen en espera hasta nuevo aviso.

Konsulatet vil midlertidig ikke behandle visumsøknader.
Det er midlertidig stengt for å motta søknader om oppholdstillatelse.
Søknader som er under behandling blir satt på vent inntil videre.