Strengere kriterier for nødpass. Criterios más estrictos para pasaporte de emergencia.

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass). Criterios más estrictos para pasaporte de emergencia noruegos.

Strengere kriterier for nødpass.

Criterios más estrictos para pasaporte de emergencia

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges.

Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider her: Aktuelt – Politiet.no

Criterios más estrictos para pasaporte de emergencia noruegos 

Los desafíos en curso con la producción de pasaportes noruegos también afectan a la producción de pasaportes de emergencia.  En consecuencia, el Ministerio de Justicia ha introducido un cambio en el reglamento de pasaportes y documentos de identidad que durará hasta finales de 2022. A menos que haya una situación de emergencia u otras "razones especiales", no se emitirá un pasaporte de emergencia.

La Dirección de la Policía ha elaborado nuevas instrucciones en las que se especifica en qué casos se puede conceder un pasaporte de emergencia. Tenga en cuenta que los pasaportes de emergencia no se otorgarán con fines de vacaciones o visitas normales a amigos y familiares.

Los cambios en las reglas son válidos independientemente de si la solicitud se presenta en Noruega o en el extranjero. La necesidad de un pasaporte de emergencia debe estar documentada. La policía noruega hace una llamada a todos a no reservar viajes al extranjero hasta que hayan recibido su documento de viaje.

Consulte las últimas actualizaciones de la policía noruega sobre la situación actual de los pasaportes aquí: Aktuelt – Politiet.no