Personer som har ervervet annet statsborgerskap

Skattedirektoratet (Folkeregisteret) mottar i liten grad melding når en norsk statsborger erverver utenlandsk statsborgerskap ved søknad som impliserer at det norske statsborgerskap går tapt.

Det er grunn til å anta at mange som bor i utlandet etter utvandring har ervervet utenlandsk statsborgerskap og dermed tapt sitt norske. Manglende viseringer i tidligere pass kan indikere at vedkommende har et annet statsborgerskap. Kopi av dokumentasjon for dette statsborgerskap må fremlegges. Det kan være pass, statsborgerbrev eller annen bekreftelse fra myndighetene i Chile eller Peru. Søker må avklare på hvilket grunnlag vedkommende har fått det chilenske statsborgerskapet. 

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt, eller uttrykkelig samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, http://www.udi.no.

Dersom det i forbindelse med pass-søknaden skulle fremkomme at vedkommende etter utvandring har ervervet annet statsborgerskap, må Skattedirektoratet underrettes, fortrinnsvis med kopi av dokumentasjon for utenlandsk statsborgerskap (pass, ID, statsborgerbrev eller lignende) samt opplysning om hvordan statsborgerskapet er ervervet, i.e. ved søknad, samtykke eller på annen måte. Kommer Skattedirektoratet til at det norske statsborgerskap er tapt i henhold til tapsregelen i statsborgerlovens § 23 eller § 7 i den tidligere statsborgerlov, vil statsborgerskapet i folkeregisteret bli rettet i overensstemmelse med den fremlagte dokumentasjon.