Informasjon om stortings- og sametingsvalget i Norge 2017

1. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

Hvor kan du stemme i Chile?

Norske borgere som oppholder seg i Chile kan avgi stemme ved ambassaden i Santiago de Chile, konsulatene i Iquique og Punta Arenas, samt hos selskapet Naviera Orca i Puerto Montt.

Ambassaden
Ambassadens åpningstider er mandag til fredag kl. 9-12. Har du ikke mulighet til å avgi stemme i åpningstiden, ta kontakt per e-post (emb.santiago@mfa.no) eller telefon (+56 2 2484 2000) for å avtale tidspunkt.

Konsulatene
For å avgi stemme ved konsulatene, må man ta kontakt med disse på forhånd for å avtale tidspunkt.
Kontaktinformasjon til konsulatene: https://www.norway.no/es/chile/for-nordmenn/konsular-informasjon/norske-konsulater-i-chile/

Naviera Orca, Puerto Montt
For å avgi stemme i Puerto Montt, møter du opp hos Naviera Orca i tidsrommet mandag til fredag kl. 9-19. Kontaktinformasjon:

Adresse: Condominio Camino de Agua, Depto. B32, Avenida Chinquihue Km 8.5, Puerto Montt

Telefon: +56 65 256 3600
Hjemmeside: http://www.navieraorca.cl/2016/ (kontaktinformasjon under «Contacto»)

Hvor kan du stemme i Peru?
Norske borgere som oppholder seg i Peru kan avgi stemme ved å møte opp ved generalkonsulatet i Lima. Generalkonsulatets åpningstider er mandag til fredag kl. 9 – 12.30.
Kontaktinformasjon: https://www.norway.no/es/peru

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  •  vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og 
  •  vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no). Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?

  •  Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017. 
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.