Statsborgerskap og personnummer

Oppdatert 26. mar. 2022

Hvis du oppholder deg i utlandet og skal søke om norsk pass må du ha et norsk fødselsnummer. Dersom du ikke har fødselsnummer, må Folkeregisteret opprette det som en del av søknadsprosessen for pass.

Personer som ønsker å søke om fødselsnummer bes i forkant av oppmøte på ambassaden svare på spørsmålene på Skatteetatens veiviser til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten, for English see here

Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over fremgangsmåte og dokumentasjonskrav. Dersom dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med ambassaden på e-post: consular.hanoi@mfa.no

Avtale for å søke om personnummer, DNA-test og innlevering av passøknad bestilles ved å kontakte ambassadens konsulatseksjon på epost consular.hanoi@mfa.no. Nærmere om konsulatseksjonens åpningstid finner du her.

Her på denne siden finner du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav og retningslinjer i forbindelse med søknad om personnummer og pass for barn født i Vietnam og Laos.

Farskap må være etablert før det søkes om pass og fødselsnummer for barnet.  

For å få tildelt norsk personnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født. Skatteetaten behandler søknad om personnummer. I henhold til passforskriften av 19.10.2020, er det kun passmyndighet (ambassaden) som kan fremsende søknad om tildeling av personnummer. Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen kun dersom man skal søke om pass.

Det kreves personlig oppmøte av foreldre og barn selv om barnet er spedbarn. Foreldrene må identifisere seg med gyldig pass, evt. gyldig ID-kort med bilde.

Det tas opp biometriske data (bilde/fingeravtrykk/signatur) for barn fom. fylte 12 år.  For barn mellom 10 og 12 år er det krav om biometisk data av bilde og signatur. Biometriske data tas opp i biometrikiosk og kan kun benyttes når personnummer er tildelt. Barn over 10 år må følgelig møte to ganger ved ambassaden. Se nærmere om pass til barn her.

Den totale behandlingstiden vil variere avhengig av vilkårene (bl.a. foreldrenes sivilstatus/fars faste bosted) og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen.  Man må regne med minst 3 måneder fra søknaden leveres til norsk pass kan utstedes.

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

Barn som er født etter 01.09.2006, med en norsk forelder, vil ikke kunne få visum i vietnamesisk eller laotisk pass, da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge, må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i vietnamesisk eller laotisk pass. Også disse barna er norske statsborgere og må således reise til Norge på norsk pass.  For disse barna gjelder egne dokumentasjonskrav.  Ta kontakt med ambassaden for nærmere opplysninger om dette.

PERSONNUMMER/SØKNAD OM PASS FOR BARN FØDT I VIETNAM OG LAOS

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av far og mors sivile status og fars registrerte bostedsadresse i  Det Sentrale Folkeregister (folkeregisteret). Nærmere om dette finner du på Skatteetatens veiviser til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten, for English see here

Søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

I henhold til Folkeregisterforskriften §8 kreves det DNA-test av barn og mor i forbindelse med tildeling av personnummer for barn født i Vietnam. Se lenke til forskriften her.

DNA-test

DNA-testen (barn født i Vietnam) utføres på ambassaden i forbindelse med søknad om personnummer og norsk pass. 

Gebyr for DNA-test må innbetales før avtale med ambassaden om DNA-test, nærmere informasjon fremgår av Skatteetatens veiviser til publikum Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten, for English see here.  Søkers foresatte må selv sende inn bestillingsskjema for DNA-analyse til Oslo universitetssykehus.

Når familierelasjonen er etablert vil Skatteetaten informerer søkers foresatte og ambassaden om vedtak om personnummer. Passøknaden vil da behandles ved ambassaden.

Følgende dokumenter må tas med til avtalen dersom far er gift med mor (jf. folkeregisteret)

 • Kopi av kvittering for innbetaling til DNA-prøve (gjelder ikke barn født i Laos).
 • Foreldres pass eller andre identitetsbevis i original.
 • Kopi av utenlandsk pass/ID-bevis med bilde og signatur, notarialbekreftet og legalisert.
 • Original fødselsattest fremvises ved avtalen.
 • Original vigselsattest (dersom ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret).
 • Kopi av original(e) attest(er), notarialbekreftet av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen.
 • Engelsk oversettelse av attest(er), notarialbekreftet av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen.
 • Passfoto av mor (2 stk) og barn (2 stk), se nærmere om regler for passfoto her. (For DNA-prøven, gjelder ikke barn født i Laos).
 • Søknadsskjema for søknad om personnummer RF-1519 fylles ut ved ambassaden
 • Søknadsskjema for pass GP7059 B / N (utleveres og fylles ut hos ambassaden).
 • Skriftlig samtykke (fullmakt) fra forelder dersom denne ikke er tilstede.
 • Politibekreftet kopi av et offisielt anerkjent ID med bilde og signatur.

Er far ikke gift med mor og bosatt i Norge (jf. folkeregisteret) må det i tillegg fremlegges følgende dokumentene til avtalen:

 • Dokumentasjon på farskap, se Farskap og foreldreansvar - nav.no
 • Dokumentasjon på mors sivilstand ved fødselen.
 • Kopi av originale attester, notarialbekreftet av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen.
 • Engelsk oversettelse av attester, notarialbekreftet av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen.

Dersom en av foreldrene ikke er norsk statsborger må far fylle inn Skjemaet NAV 55-00.10 - "Erkjennelse av farskap". Dersom far er i Norge kan skjemaet fylles ut og signeres på lokalt skatte- eller NAV-kontor og sendes elektronisk til ambassaden.

Er far ikke gift med mor og registrert utvandret i folkeregisteret gjeldler særskilte regler

Far må være registrert bosatt i Norge for å vedgå farskap etter Barnelovens § 4. Om far er bosatt i Vietnam eller Laos må farskap fastsettes etter vietnamesisk eller laotisk lovgivning og må godkjennes av NAV Internasjonalt for å være gyldig i Norge, jfr. Barneloven § 85, andre ledd. Se nærmere om farskap eller medmorskap fastsatt i utlandet.

Søknad sendes til NAV, se nærmere om søknadsprosessen her. Krav til dokumentasjon finner du nedenfor. Far må være registrert på fødselsattesten eller fremvise original dokumentasjon på at han er å betrakte som far iht. vietnamesisk eller laotisk lov. 

For at far kan regisistreres på fødselsattesten må farskapet «bevises».  Dette gjøres ved en DNA-prøve av far og barn.  Far må fylle ut og signere Brev til NAV der han søker om anerkjennelse om farskap fastsatt i utlandet for barnet.

Brevet sendes til NAV med følgende vedlegg:

 • Skjema "Søknad om anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om farskap eller medmorskap". Utfylt og undertegnet av far.
 • Kopi av original fødselsattest.
 • Dokumentasjon på mors sivilstand ved fødselen.
 • Dokumentasjon på hvordan farskapet ble fastsatt (erklæring/dom) i original eller bekreftet kopi samt engelsk oversettelse.
 • Kopi av foreldres pass eller andre identitetsbevis med bilde og signatur.
 • Kopi av barnets vietnamesiske eller laotiske pass hvis dette innehas.
 • Kopi av original(e) attest(er) må notarialbekreftes av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen.
 • Engelsk oversettelse av attester evt. ID-dokument må notarialbekreftes av notarius publicus og legalisert av Ministry of Foreign Affairs i Hanoi og Vientiane eller the Foreign Relations Office i Ho Chi Minh byen. 

Etter at NAV har godkjent farskapet, må foreldrene sende bestillingsskjema for DNA-analyse til Oslo Universitetssykehus for tildeling av saksnummer for DNA-test av mor og barn i forbindelse med søknad om personnummer og pass (det tas ikke DNA-prøve av mor og barn der barnet er født i Laos).

Når dere har mottatt kvittering og saksnummer fra Oslo Universitetssykehus og kan fremvise samtlige dokumenter nevnt over kan dere kontakte ambassaden for avtale for å søke om personnummer, foreta DNA-test og innlevere passøknad.   Ambassadens konsulatseksjon epost consular.hanoi@mfa.no. Nærmere om konsulatseksjonens åpningstid finner du her.