Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

jhghfgd

Generalkonsulatet i SF søker Studentpraktikant høsten 2018

Det norske generalkonsulatet i San Francisco søker studentpraktikant høsten 2018. Praktikantoppholdet har en varighet på omtrent fire måneder, fra midten av august til midten av desember 2018. Søknadsfrist er 25. mars 2018.

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for, arbeidet i utenrikstjenesten. Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre stater, og jobber først og fremst med næringsfremme, teknologi og innovasjon. Stasjonen samarbeider tett med blant annet Nordic Innovation House og Innovasjon Norge i Silicon Valley.

Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke: først og fremst næringsfremme og klima, men også forskning, utdanning og kultur, nordområdene og konsulære saker. I San Francisco omfatter dette å tilrettelegge for besøk og arrangementer, være med å ha ansvar for digital kommunikasjon på stasjonens nettside og sosiale medier, skrive rapporter, behandle forespørsler fra nordmenn og utenlandske borgere og konsulære saker. Praktikanten skal også utføre administrative oppgaver, f.eks. sentralbordtjeneste.
I vurderingen av søkerne ønsker vi å vite motivasjon for oppholdet, og det legges vekt på faglig bakgrunn, relevant erfaring, selvstendighet, godt skjønn og gode samarbeidsevner. Det er en fordel med kompetanse og interesse for nettpublisering, og god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Kandidaten bør ha avsluttet bachelorgrad og ha internasjonal erfaring.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Søkere må være norske statsborgere og medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres.
  • Praktikantoppholdet har en varighet på ca. fire måneder, fra midten av august til midten av desember 2018.
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet. For godkjente utenlandske læresteder se https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/. Studenter som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 12 750 per måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra San Francisco, og bolig i forbindelse med oppholdet.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan assistere i prosessen med hvordan man går frem for å anskaffe dette.
  • Praktikanten og eventuelle familiemedlemmer må ha gyldig syke-/ulykkesforsikring under oppholdet ved generalkonsulatet.
  • Personer som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

 

Slik søker du: Søknad sendes til [email protected] med emne «Praktikant høst 2018 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at alle dokumenter sendes som en samlet PDF-fil i minst mulig størrelse.

Alternativt kan søknad sendes per post til:

Royal Norwegian Consulate General 575 Market Street, Suite 3950 San Francisco, CA 94105 USA

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til nåværende praktikant Øyunn Wold på e-post ([email protected]) eller konsul Therese Saur ([email protected]). 

 

Søknadsfrist: 25. mars 2018