Fasade Norway House - Photo:Terje Odden
Generalkonsulatet i Houston holder til i Norway House (bygd i 2010) og er lokalisert sentralt i Houston. Terje Odden

Praktikantplass ved generalkonsulatet i Houston våren 2022

Det norske generalkonsulatet i Houston søker én studentpraktikant for våren 2022. Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder fra medio januar.

Søknadsfrist: 20. oktober 2021

Periode: 15. januar til 15. juli 2022

Generalkonsulatet i Houston representerer Norge i Texas og ti delstater og territorier i Midtvesten og det sørlige USA.

Houston er verdens energihovedstad, og har store industrier innen olje og gass, maritim sektor, helse og romfart. Det satses sterkt for at byen skal være ledende innenfor det grønne skiftet, innovasjon og entreprenørskap. Houston, som er USAs fjerde største by, er i sterk vekst, og regnes i dag som en av de mest internasjonale og mangfoldige byene, med en sterk kulturscene som omfatter muséer, musikk og scenekunstinstitusjoner i verdensklasse.

Fremme av norsk næringsliv er høyt prioritert, med vekt på forskning og innovasjon knyttet til energiomleggingen, skipsfart og helseteknologi. 

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet ved en utenriksstasjon. Praktikanten deltar i generalkonsulatets daglige virke og utfører varierte arbeidsoppgaver knyttet til næringsliv, innovasjon, forskning og kultur.  Arbeidsoppgavene omfatter tilrettelegging av besøk, gjennomføring av arrangementer, innhenting og publisering av informasjon på sosiale media.

I vurderingen av søkerne legges det vekt på faglig relevant bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk og norsk.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet

  • Søkere må være norske statsborgere og registrert som student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. Søkere som har fullført bachelorgrad og som for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold.
  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 13.000,- pr. måned. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen. Praktikanten dekker selv reise- og boligutgifter.
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet bistår med informasjon om hvordan dette kan ordnes.
  • Praktikanten må fremvise bekreftelse på medlemskap i folketrygden, eller dokumentasjon på stønad fra lånekassen.
  • Praktikanten må ha gyldig syke-/ulykkesforsikring under oppholdet ved generalkonsulatet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Søkere som tidligere har fått tilbud om praktikantopphold kansellert, eller som har måttet avbryte praktikantoppholdet som følge av covid-19, vil være søknadsberettiget på nytt.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Det bes opplyst om du også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

Det understrekes at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelle påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i en slik situasjon.

Slik søker du          

Søknad sendes til cg.houston@mfa.no med emne «Praktikant våren 2022 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at søknad, CV og vedlegg sendes samlet som én PDF-fil.

Eventuelle spørsmål rettes til cg.houston@mfa.no