| Houston

Generalkonsulatet i Houston søker to studentpraktikanter for høsten 2020

Fasade Norway House - Photo:Terje Odden

Generalkonsulatet i Houston søker to motiverte studentpraktikanter med sterk interesse for næringsliv for høsten 2020. Praktikantoppholdet i Houston varer i fire måneder, med ønsket oppstart 17. august 2020. Søknadsfrist er 27. februar 2020.

Houston er verdens energihovedstad, og har store industrier innen helse og romfart. Det satses også sterkt på å gjøre byen ledende innen innovasjon og entreprenørskap. I tillegg til å være USAs fjerde største by er Houston også kjent for å være blant de mest internasjonale og mangfoldige, med en sterk kulturscene som blant annet omfatter en rekke muséer og scenekunstinstitusjoner.

Generalkonsulatet arbeider aktivt for å styrke de økonomiske, kulturelle og vitenskapelige båndene mellom Norge og Houston, med et spesielt fokus på energi og shipping. Generalkonsulatet i Houston representerer Norge i Texas og 11 andre amerikanske delstater og territorier og er samlokalisert i Norway House med Innovasjon Norge, Norwegian Energy Partners og Norwegian American Chamber of Commerce.

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil få innblikk i generalkonsulatets daglige virke, og får mange og varierte arbeidsoppgaver, særlig knyttet til næringsliv, forskning og høyere utdanning, kultur, informasjon og bistand til publikum. Praktikantene vil være involvert i planlegging og gjennomføring av prosjekter og arrangementer som har som mål å fremme norske interesser i Houston og embetsdistriktet for øvrig. Andre oppgaver inkluderer innhenting og publisering av informasjon på nett og i sosiale medier, rapportskriving, tilrettelegging av besøk m.m.

I vurderingen av søkerne legges det vekt på faglig relevant bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk og norsk. Det er en fordel med god kjennskap til Microsoft Office. Kandidaten bør ha avsluttet bachelorgrad. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Søkere må være norske statsborgere. Praktikantoppholdet varer fra 17. august til 18. desember 2020. Søkeren må være student ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet (se Lånekassens liste over godkjente utenlandske universiteter). I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan han/hun likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Personer som tidligere har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. Praktikantoppholdet er ulønnet, men det gis et stipend på ca. NOK 12 000,- pr. måned, til delvis dekning av bo- og levekostnader. Stipendet utbetales til norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter knyttet til oppholdet, inkl. reise, bolig mm. Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet vil bistå med informasjon om fremgangsmåte. Praktikanten oppfordres sterkt til å ha gyldige forsikringer under oppholdet. Praktikanten må dokumentere sitt medlemskap i folketrygden.

 

Slik søker du     

Søknad sendes til [email protected] med emne «Praktikant H2020 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at søknad, CV og vedlegg sendes samlet som én PDF-fil i minst mulig størrelse. Vennligst opplys om du også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner. Aktuelle kandidater vil inviteres til telefon- eller videointervju.

Vi ser frem til å motta din søknad. Søknadsfristen er 27. februar.

 

Spørsmål om praktikantplassene kan rettes til nåværende praktikanter:

Nora Iman Hagesæther, 23 95 97 11, e-post: [email protected]

Daniel Kristoffer Bjærum, 23 95 97 10, e-post: [email protected] 

For mer informasjon om generalkonsulatets virke, se vår LinkedIn-side:

https://www.linkedin.com/company/norwayintexas