Travel and border information for Norway

-Information in Norwegian

-Information in English

Updates on travel to Norway

INFORMASJON OM INNREISE TIL NORGE

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

Karantene og reiser

  • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 

o   Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

o   Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

o   Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

o   Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

  • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.                                     

Informasjon og råd om korona sitasjonen fra norske myndigheter finner dere her.                 

                                                            ****

Quarantine and travel

Norway stands at the beginning of the second wave of infection. The virus is spreading rapidly and all counties now have outbreaks of infection. The Government is therefore introducing new national infection control measures.

• Travelers from red countries must present certification of a negative Covid-19 test when they arrive in Norway. The test must be taken less than 72 hours
o The requirement shall not apply to Norwegians, persons living in Norway or persons in transit.
o The requirement does not apply to people who regularly come to Norway from Sweden and Finland to work.
o The requirement applies to health personnel who commute to Norway and who have been outside Norway for more than seven days.
o Personnel in critical societal functions may be exempted when necessary, to avoid danger to life and health.

• People who come to Norway must have permanent residence in the country, or the employer or client must provide a guarantee of a suitable place of residence upon arrival in Norway.
Persons - including tourists and visitors - who do not have their own residence or employer or client in Norway, must stay in quarantine hotels and be tested during the quarantine period. This also applies to family members who come to visit relatives in Norway. The Norwegian Directorate of Health is commissioned to study how these requirements can be introduced.
Until this is established, border control will be strengthened in accordance with existing regulations.

  • Information and advice about the coronavirus situation from Norwegian authorities can be found here.