Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ofiice of the Norwegian Embassy in Abu Dhabi

Praktikantopphold ved ambassaden i Abu Dhabi høsten 2020

Den norske ambassaden i Abu Dhabi tilbyr et praktikantopphold (internship) for en student høsten 2020 med oppstart i august. Søknadsfrist tirsdag 31. mars 2020.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. Verdensutstillingen Expo2020 åpner i Dubai i oktober og praktikanten vil også få oppgaver i forbindelse med arrangementer og delegasjonsbesøk til den norske paviljongen.

Tjenestestedet

Ambassaden i Abu Dhabi er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser med De forente arabiske emirater (FAE), Kuwait og Qatar. De bilaterale forbindelsene er gode. De forente arabiske emirater er Norges største handelspartner blant Gulflandene, og er en viktig regional hub for virksomheter som satser på Midtøsten. Spennende politiske forhold gjør Abu Dhabi til et interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre.

Praktikanten vil bli veiledet av og samarbeide tett med erfarne kolleger i et interessant og flerkulturelt arbeidsmiljø. Ambassaden, inkludert det norske konsulatet i Dubai, har 26 ansatte, hvorav 10 er utsendt fra UD.

Praktikanten vil få mange og varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er informasjonsarbeid, rapportering om politiske forhold, næringsfremme, organisering av møter og besøk, og arbeid med ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Vi søker

Vi søker etter en studentpraktikant som har kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og næringsfremme. Vi vektlegger god skriftlig formidlings- og formuleringsevne både på norsk og engelsk. Arabisk språkkompetanse er en fordel.

Vi søker en kandidat som viser vilje til engasjement, evne til samarbeid, åpenhet, fleksibilitet og personlig initiativ. Det forutsettes at studentpraktikanten evner å jobbe selvstendig, klarer seg godt i ukjente situasjoner og er innstilt på å delta i varierte arbeidsoppgaver ved ambassaden.

 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet i høstsemesteret vil normalt løpe fra august til januar 2021.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 14 500,- pr. mnd. til dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Abu Dhabi.
  • Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborger, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sender pr. e-post til emb.abudhabi@mfa.no innen 31. mars og merkes med «Studentpraktikant – eget navn» i emnefeltet. Vi ber om at alle filer sendes som en kombinert PDF. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefonintervju.

Nærmere informasjon kan fås fra ambassaderåd Liv Kristensen (liv.kristensen@mfa.no). Spørsmål kan også rettes til nåværende studentpraktikant Sarmad Ahmed (Sarmad.Ahmed@mfa.no).

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910