Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikantopphold ved ambassaden i Abu Dhabi høsten 2018

Den norske ambassaden i Abu Dhabi tilbyr et praktikantopphold (internship) for en student høsten 2018 med oppstart i begynnelsen av juli. Søknadsfrist er 6. april 2018.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Abu Dhabi er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser med De forente arabiske emirater (FAE), Kuwait og Qatar. De bilaterale forbindelsene er gode. De forente arabiske emirater er Norges største handelspartner blant Gulflandene, og er en viktig regional hub for virksomheter som satser på Midtøsten og Nord-Afrika. Spennende politiske forhold gjør Abu Dhabi til et interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre.

Praktikanten vil bli veiledet av og samarbeide tett med erfarne kolleger i et interessant og flerkulturelt arbeidsmiljø. Ambassaden har nå 15 ansatte, hvorav 5 er utsendt fra UD. Fra august 2018 skal ambassaden bli regional hub på utlendingsfeltet, og antallet ansatte vil da øke med ytterligere tre utsendte og seks lokalt ansatte.

Praktikanten vil få mange og varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er informasjonsarbeid, rapportering om politiske forhold, næringsfremme, organisering av møter og besøk, og arbeid med ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Vi søker

Vi søker etter en studentpraktikant som har kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og næringsfremme. Vi vektlegger god skriftlig formidlings- og formuleringsevne både på norsk og engelsk. Arabisk språkkompetanse er en fordel.

Vi søker en kandidat som viser vilje til engasjement, evne til samarbeid, åpenhet, fleksibilitet og personlig initiativ. Det forutsettes at studentpraktikanten evner å jobbe selvstendig, klarer seg godt i ukjente situasjoner og er innstilt på å delta i varierte arbeidsoppgaver ved ambassaden.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra juli måned til desember 2018.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 12250,- pr. mnd. til dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Abu Dhabi.
  • Praktikanten må selv skaffe bolig og dekke boligutgiftene under oppholdet.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten      tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborger, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere må være student ved et godkjent lærested (lånekassen).
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

Vi vektlegger god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på norsk (maks 500 ord) om politiske utviklingstrekk i Gulfregionen.

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sender pr. e-post til emb.abudhabi@mfa.no innen 6. april og merkes med «Studentpraktikant – eget navn» i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefonintervju.

Nærmere informasjon kan fås fra ambassadesekretær Kari Granjord (kari.granjord@mfa.no). Spørsmål kan også rettes til nåværende studentpraktikant Anders Hjellum (anders.hjellum@mfa.no).

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her.