Praktikantopphold høsten 2018

Veslemøy Maria Svartdal - Photo:Olena Polishchuk

Den norske ambassaden i Kyiv søker en ny studentpraktikant for høsten 2018. Praktikantoppholdet varer i cirka fem måneder*, med ønsket tiltredelse 1. august. Søknadsfrist 2. april 2018.

Hensikten med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens øvrige ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens virksomhet. Det legges vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer. Praktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver, inkludert:

  • Forberede og gjennomføre prosjekter og arrangementer innen presse, kultur og informasjon.
  • Delta      på møter om politikk, kultur og næringsliv.
  • Foreta      informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter om ulike samfunnsområder.
  • Produsere      og publisere artikler til hjemmesidene og nyhetsbrev
  • Administrative      arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden

Søknadsinformasjon

Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden. Praktikantene må videre være under relevant utdannelse ved et godkjent lærested, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad, og kan ikke tidligere ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten.

Praktikantplassen er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet kan kombineres med støtte fra lånekassen, fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, og utgjør i dag 7500,- NOK pr mnd. Praktikantene er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Kyiv. 

Videre viser det til UDs betingelser og retningslinjer for studentpraktikantordningen

Ambassaden i Kyiv ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Ukraina og Hviterussland. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn, samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både engelsk og norsk. Kunnskap i ukrainsk og/eller russisk språk, historie og samfunnsforhold vil bli tillagt vekt. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og webverktøy. Mer informasjon om ambassaden i Kyiv finner du på www.norway.com.ua

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes til emb.kyiv@mfa.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til hospitant Veslemøy Maria Svartdal veslemoy.maria.svartdal@mfa.no ambassadesekretær Sigbjørn Litland sigbjorn.litland@mfa.no eller ambassadesekretær Elisabeth Ellingsen elisabeth.ellingsen@mfa.no

*Praktikanter ved utenlandske ambassader er per i dag ikke omfattet av ukrainske retningslinjer for lovlig opphold utover 90 dager. Dette er en problemstilling flere ambassader, ukrainske politikere og sivilsamfunnsorganisasjoner har tatt opp gjentatte ganger. Ambassaden har erfaring med at man tross dette kan oppnå lovlig opphold utover 90 dager. Slik regelverket er per i dag, vil man da ikke kunne regne med å slippe inn i Ukraina igjen om man forlater Ukraina i siste del av oppholdet (etter dag 90)