Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Joint Statement on the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

Спільна заява з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії

17 May 2020

By the Ambassadors and Heads of Missions to Ukraine of Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Delegation of the European Union, Denmark, European Union Advisory Mission, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

On the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) on 17 May, we once again reiterate our strong commitment to equality for all, including the human right to freedom from discrimination.

 

In recent years Ukraine has undertaken a number of reforms to address the matters of equality and non-discrimination, passed legislation and created institutions to protect fundamental human rights. Ukrainian parliamentarians and members of the government have become more open to engage in a dialogue with representatives of various civil society organizations and human rights defenders. This lays a foundation for a nation-wide dialogue which builds on Ukraine’s international commitments to adhere to democratic principles and values, and to protect, promote and fulfill human rights for all its citizens. In recent years, Ukrainian law enforcement institutions have improved significantly their capacity to safeguard the right of LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer) Ukrainians, their friends and families, to advocate for their equal enjoyment of human rights. We encourage Ukraine to build on this success and continue providing all the necessary support for such initiatives in the future.

 

However, LGBTIQ persons in Ukraine remain exposed to discrimination and even violence based on sexual orientation and/or gender identity, as we saw in recent cases of hate crimes and violation of their rights. The new reality of a global pandemic and the need for confinement due to COVID19 has caused a significant increase in the cases of threats, harassment and violence against persons in vulnerable situations including LGBTIQ persons. We are also concerned by the fact that the values of inclusion and tolerance are sometimes attacked in the Ukrainian debate. While we recognize the rights of everyone to express their views in a healthy democratic society, Ukraine’s European and Euro-Atlantic journey comes along with full protection and promotion of human dignity, equal enjoyment of human rights and equal opportunities for everyone. We remain committed to supporting Ukraine’s reform agenda, and we stand with LGBTIQ Ukrainians, their families and civil society organizations.

 

We continue to call on Ukraine to fully implement the National Human Rights Strategy and Action Plan, and undertake steps to ensure that comprehensive anti-discrimination measures are enacted. We also support the aspiration by the Ukrainian women’s and LGBTIQ organizations for the ratification of the Istanbul Convention, signed by Ukraine in 2011. We believe that full implementation of this convention will enhance the protection of women and LGBTIQ persons in Ukraine.

-------------------

17 травня 2020 року

 

Послів і Глав представництв в Україні Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Делегації Європейського Союзу, Данії, Дорадчої місії Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словенії, Швеції, Швейцарії і Великої Британії.

 

З нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії (IDAHOT), який відзначається 17 травня, ми ще раз підтверджуємо нашу відданість справі забезпечення рівності для всіх, включаючи право на свободу від дискримінації.

 

Впродовж останніх років Україна здійснила низку реформ, щоб звернутися до питань рівності та недопущення дискримінації, прийняла законодавство і створила інституції для захисту основних прав людини. Українські парламентарі та члени уряду стали більш відкритими у веденні діалогу з представниками різноманітних організацій громадського суспільства та захисниками прав людини.  Це закладає фундамент для загальнонаціонального діалогу, який опирається на міжнародні зобов`язання  України дотримуватися демократичних принципів і цінностей і захищати, просувати та практикувати дотримання прав людини для усіх своїх громадян. Впродовж останніх років українські правоохоронні органи значно покращили свою здатність захищати права українських ЛГБТІК (лесбійок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-квір), їхніх друзів і сімей, підтримувати рівність щодо їхнього користування правами людини.  Ми закликаємо Україну розвивати цей успіх і продовжувати надавати всю необхідну підтримку таким ініціативам в майбутньому.

 

Проте, ЛГБТІК-люди залишаються вразливими перед дискримінацією і навіть насильством на основі сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності, як ми це бачилили на прикладі недавніх злочинів на ґрунті ненависті та на прикладах порушення їхніх прав. Нова реальність всесвітньої пандемії і необхідність усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного зростання випадків погроз, переслідувань і насилля стосовно людей у вразливому становищі, зокрема ЛГБТІК-людей. Ми також занепокоєні тим фактом, що в дебатах в Україні іноді йде атака на цінності інклюзії та толерантності.  В той час, як ми визнаємо права кожного висловлювати свою точку зору в здоровому демократичному суспільстві,  європейський і євроатлантичний шлях України включає повноцінний захист і підтримку людської гідності, рівноправність в користуванні правами людини і рівні можливості для кожного. Ми і надалі будемо підтримувати реформи в Україні і ми стоїмо поряд із  ЛГБТІК-українцями, їхніми сім`ями та організаціями громадянського суспільства.

 

Ми зпродовжуємо закликати Україну повністю імплементувати  Національну стратегію з прав людини та відповідний план дій і вжити інших необхідних кроків для забезпечення втілення всесторонніх анти-дискримінаційних заходів. Ми також підтримуємо прагнення українських жіночих та ЛГБТІК організацій до ратифікації Стамбульської Конвенції, яку Україна підписала в 2011 році. Ми вважаємо, що повна імплементація цієї конвенції збільшить зхист жінок і ЛГБТІК-людей в Україні.