Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Nye passgebyrer / New passport fees

Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. / / New regulations for passport and ID cards were implemented on 19 October 2020. From this date, the fee for applying for passports outside Norway increased.

19. oktober 2020

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober 2020:

  • Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner (GBP 115)
  • Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner (GBP 69)
  • Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner (GBP 151)

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

                                            * * * 

As of 19 October 2020, the fees for applying for a passport at a Norwegian foreign mission abroad will be:

  • Ordinary passport for applicants over 16: NOK 1290 (GBP 115)
  • Ordinary passport for applicants under 16: NOK 770 (GBP 69)
  • Temporary (emergency) passport: NOK 1690 (GBP 151)


Please note that the fee is connected to the processing of the passport application and not a document fee. This means that the fee will not be refunded if the application is refused. The fee for temporary (emergency) passports will be the same for children and adults.

The reason for the increase is that it is considerably more costly to issue passports at the foreign missions than in Norway. The new fees cover the cost of issuing and producing the passports, and are calculated based on the average cost per passport at the foreign missions.

Further information can be found in the regulation pass- og ID-kortforskriften § 7-1, including the fees that apply for passport applications made in Norway.