Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassadens tjenester

Her finner du informasjon om pass og andre tjenester ambassaden utfører

Bistand til nordmenn

Her finner du informasjon om hvordan ambassaden kan bistå nordmenn.

Vigsel ved ambassaden

Ambassaden i Kampala har borgerlig vigselsrett. Ambassaden kan vie par hvor minst en av brudefolkene er norsk statsborger og ingen av dem er borger av Uganda.

Pass

Her finner du all informasjon du trenger om avtaler og søknader om pass (inkl. nødpass), navneendring og norsk personnummer. Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober: a. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner. b. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner. c. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner. Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn. Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene. Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.