Vacancy gardener/janitor // รับสมัครงาน ตำแหน่งคนสวน/ นักการ

The ambassador of the Kingdom of Norway in Bangkok is seeking a staff member for gardening/janitor of her residence from March 2022.  // เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำกรุงเทพฯ กำลังมองหาพนักงานดูแลสวน/ภารโรงประจำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เริ่มสามารถเริ่มงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

Number of working hours:

40 hours a week

 

Position profile:

The successful candidate will act as part of a small team ensuring the smooth day-to-day running of the residence of the Norwegian ambassador. Main tasks are in the area of maintaning outside area on day to day basis and gardening. The purpose is to keep the outside area clean and that the residence of the ambassador shows a representative facade.

 

JOB DESCRIPTON:

◾ Maintain and grow the garden to ensure it meets specific requirements and expectations

◾ Perform basic maintenance such as cutting/caretaking of plants, emptying bins, managing weed control and leaf raking

◾ Work with hand tools such as plant equipment, broom, water hose and basic light machinery

◾ Service all garden equipment and garden furnitures

◾ Maintain a clean garden by clearing rubbish and litter from the garden and grounds. A hired company does the main work for grass and trees once a week.

◾ Provide guidance to management on matters related to the garden

◾ Ensure a safe environment by adhering to safety and health regulations

◾ Perform any other ad-hoc duties as required

◾ Clear / clean the ditch

 

REQIREMENTS:                                                             

 • Good team player with ability to engage him-/herself and multi-task
 • Interpersonal and communication skills in English
 • Must take initiatives and have an eye for details
 • Trustworthy and loyal
 • The employee is expected to live on the premises

 

Starting monthly salary:  From 28.000 THB

 

HOW TO APPLY:

Send letter of application, résumé (CV) and supporting materials including at least two references to the ambassador of the Kingdom of Norway, c/o Royal Norwegian Embassy, attention to Mrs. Janiche Berseth, P.O. box 19, Prasanmit Post Office, Bangkok 10114, Thailand or e-mail: emb.bangkok@mfa.no att: J. Berseth

 

Application closing date: 31 November 2022

 

//

 

จำนวนชั่วโมงทำงาน:

40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

รายละเอียดตำแหน่ง:

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละวัน หน้าที่หลักจะเป็นการดูแลรักษาบริเวณภายนอกวันต่อวัน และทำสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นที่ภายนอกให้สะอาดและที่พำนักของเอกอัครราชทูตแสดงด้านหน้าของตัวแทน

 

รายละเอียดงาน:

 • ทะนุบำรุงและดูแลต้นไม้และสวนให้เจริญงอกงามอย่างที่คาดหมาย
 • ดูแลสวนขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น ตัดกิ่งไม้ ดูแลการเจริญพันธุ์ของต้นไม้ เก็บและทิ้งขยะ ตรวจสอบวัชพืชต่าง ๆ และเก็บกวาดใบไม้ใบหญ้าที่ร่วงเป็นประจำ เพื่อให้บริเวณโดยรอบสะอาดเรียบร้อย
 • สามารถใช้เครื่องมือเพาะปลูกต่าง ๆ ได้ เช่น ไม้กวาด สายยางน้ำ และเครื่องจักรพื้นฐานอย่างง่าย ๆ
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์ทำสวนรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในสวน
 • ดูแลความสะอาด เก็บกวาดขยะตามพื้นและในสวน (สถานทูต ฯ ได้จัดจ้างบริษัทเอกชนที่รับดูแลสวน มาตกแต่งต้นไม้ตัดหญ้าอาทิตย์ละครั้งร่วมด้วย)
 • รายงานต่อฝ่ายบริหารหากมีประเด็นที่ควรรับทราบอันเกี่ยวเนื่องกับสวน เพื่อแก้ไขต่อไป
 • ดูแลตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริเวณโดยรอบทำเนียบมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและเหมาะกับการพักอาศัย
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจที่มอบหมายได้
 • ทำความสะอาดคูน้ำ ร่องน้ำและร่องดิน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีความคิดริเริ่มและใส่ใจในรายละเอียด ช่างสังเกต
 • ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถไว้ใจได้
 • สามารถพักอาศัยในทำเนียบเอกอัครราชทูตได้

 

เงินเดือนเริ่มต้น: 28.000 บาท

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติผู้สมัครโดยสังเขป (CV) และเอกสารประกอบโดยระบุบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยสองคน ส่งถึงเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ หรือส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์  จ่าหน้าถึง คุณ Janiche Berseth, ตู้ป.ณ. 19 ไปรษณีย์ประสานมิตร กรุงเทพฯ 10114 ประเทศไทย หรือส่งทางอีเมล: emb.bangkok@mfa.no  ถึง: J. Berseth

วันปิดรับสมัคร: 31 พฤศจิกายน 2565