Stucentpraktikans icon - Photo:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Praktikantopphold ved ambassaden våren 2023

Den norske ambassaden i Bangkok tilbyr praktikantopphold på seks måneder for en norsk universitets- eller høyskolestudent våren 2023. Kandidaten bør fortrinnsvis være i sluttfasen av studiene. Søknadsfristen er 7. oktober 2022.

Formålet med ordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det legges opp til at praktikanten skal få en grundig innsikt i ambassadens ulike gjøremål.

Ambassaden i Bangkok kan tilby varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø. Oppgavene kan omfatte informasjonsarbeid og rapportskriving vedrørende politiske og økonomiske forhold, fellesnordisk samarbeid/rapportering, enklere saksbehandling, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, deltagelse i det konsulære arbeidet og visumfeltet, samt tilrettelegging av kulturmarkeringer, næringslivsrelasjoner og offisielle besøk. Praktikanten vil også bli tillagt løpende oppgaver i forbindelse med ambassadens daglige drift, samt oppdatering av ambassadens sosiale medier.

Kvalifikasjoner

Ambassaden legger vekt på relevant studiebakgrunn, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig. God formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Søkere bør ha stor arbeidskapasitet, være fleksible og ha interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Kunnskap om og erfaring fra Thailand og/eller regionen vil bli vektlagt.

Praktiske forhold

Ambassaden kan tilby et lærerikt opphold i en spennende og dynamisk del av verden. Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør ca. NOK 11.500,- pr. måned. Praktikanten har selv ansvar for å skaffe bolig, men ambassaden vil være behjelpelig med å formidle kontakt til relevante boligutleiere. Reiseutgifter til Thailand dekkes ikke av ambassaden.

Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i den norske folketrygden og ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Søknadsinfo

Søknadsfristen for praktikantopphold våren 2023 er den 7. oktober 2022. Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder med oppstart tentativt medio januar 2023.

Søknad og CV på norsk, karakterutskrift og eventuelle attester sendes til ambassaden til e-postadresse emb.bangkok@mfa.no. Vennligst merk søknaden «Praktikant Bangkok våren 2023». Vi ber om at søknad sammen med vedlegg sendes som en samlet PDF med minst mulig filstørrelse. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for skriftlig oppgave og intervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ambassadesekretær Eirik Wold Sandaa (eirik.wold.sandaa@mfa.no) eller til nåværende studentpraktikant Åsne Solberg (asne.solberg@mfa.no).